Diensten - 494871-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Salamanca: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 216-494871

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
Q3769010D
Paseo San Vicente, 58-182
Salamanca
37007
Spanje
Contactpersoon: Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
E-mail: eulaliapoveda@saludcastillayleon.es
NUTS-code: ES415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CPRcCrj3MAwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reducción de lista de espera quirúrgica de acuerdo al CMQ1/2009 (técnica 1: procedimientos quirúrgicos generales y técnica 2: procedimientos quirúrgicos de traumatología)

Referentienummer: 2018-3-28 (2020008202)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Reducción de lista de espera quirúrgica de acuerdo al CMQ1/2009 (técnica 1: procedimientos quirúrgicos generales y técnica 2: procedimientos quirúrgicos de traumatología).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 413 925.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES415
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reducción de lista de espera quirúrgica de acuerdo al CMQ1/2009 (técnica 1: procedimientos quirúrgicos generales y técnica 2: procedimientos quirúrgicos de traumatología).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4610008459
Benaming:

Reducción de lista de espera quirúrgica de acuerdo al CMQ1/2009 (técnica 1: procedimientos quirúrgicos generales y técnica 2: procedimientos quirúrgicos de traumatología)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fundación Hosapital General Santísima Trinidad
G37009446
Paseo Carmelitas
Salamanca
37007
Spanje
NUTS-code: ES
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 420.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 413 925.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Hospital Universitario de Salamanca
Paseo San Vicente
Salamanca
37007
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018