Diensten - 494884-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Northampton: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 216-494884

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Northamptonshire County Council
One Angel Square, Angel Street
Northampton
NN1 1ED
Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@northamptonshire.gov.uk
NUTS-code: UKF24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lgss.co.uk/about/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Opportunities/Index?p=4d8cb5a5-74dc-e511-810e-000c29c9ba21&v=1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Opportunities/Index?p=4d8cb5a5-74dc-e511-810e-000c29c9ba21&v=1
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Northamptonshire County Council — Social Care Provision in Prisons in Northamptonshire

Referentienummer: DN355370
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Northamptonshire County Council (NCC) (The “Authority”) wishes to invite tenders for the supply of services in respect of social care provision in Prisons in Northamptonshire. The successful potential provider(s) will be responsible for providing this service and liaising closely with the Contract Manager identified by the Authority.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF24
NUTS-code: UKF25
Voornaamste plaats van uitvoering:

The services will be provided in all current/future prisons in Northamptonshire as well as any licensed accommodation. Currently, services are provided in HMP Ryehill and HMP Onley.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Following the introduction of the Care Act 2014, prisoners have the same rights to adult social care services in prison, as the general population in the community, where they are assessed as eligible. Northamptonshire County Council (NCC) invites tenders/proposals for the provision of Social Care within prisons in Northamptonshire. The key aims of the service will be to support the individual to achieve the following outcomes:

— “I know what I can do to keep myself healthy”

— “I know how to help myself and who else can help me”

— “I am supported to maintain my independence for as long as possible”

— “I understand my health so I can make good decisions”

— “I get the treatment and care which are best for me and my life”

— “I am treated with dignity and respect”

— “I am happy with the quality of my care and support”

— “I want to die with dignity and respect”

— “I am able to live well within the Prison regime”

Please note the "Estimated Value" stated encompasses current and future spend. The services will be provided in all current and future prisons within Northamptonshire as well as any licensed accommodation.

Currently, services are provided in HMP Onley and HMP Ryehill, with the latter accounting for 80 hours per week (x2 care and support workers, therefore 160 hours in total), paid Personal Care and the former 0 hours (at the time of Tender publication).

It is anticipated that within the lifetime of this Contract, a further prison will come on stream (HMP Wellingborough). Mobilisation of any future prisons will be discussed and agreed upon between the Authority and the Provider at that time.

The appointed Provider shall deliver the service across all prisons in Northamptonshire, with various commissioning and co-commissioning bodies. This service specification will provide the basis and consistency for discussions with all appropriate parties in the different arrangements.

The maximum hourly rate for delivery of personal care in Prisons will be 22,00 GBP per hour per care and support worker. 2 care and support workers must be assigned to each hour of personal care, therefore the maximum hourly rate for delivery of personal care in Prisons will be not more than 44,00 GBP per hour in total. This maximum rate is agreed to enable the requirements of specific skills and expertise and allowances for additional clearances when operating in the prison setting.

The agreed hourly rate will be inclusive of all costs and out-of-pocket expenses, including but not limited to mileage claims, all Personal Protective Equipment (PPE) etc. No claims for additional costs will be accepted. The Authority reserves the right to review the hourly rate.

Please note: the Authority reserves the right to reject any tenders that are over budget (for the hourly rate) without further evaluation of the tender. The Authority will expect and assess Potential Providers on their ability to achieve the outcomes of the specification with as low an amount as possible from the budget.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 31/03/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

The Authority will evaluate as follows:

A Technical assessment worth 70 %. The weighting of each question within the Award Questionnaire is visible in the summary of online questions in ProContract. The Potential Provider’s response to each question will be evaluated and scored a maximum of 3 marks as per the matrix in the ITT Guidance Document.

A Commercial assessment (pricing) worth 30 %. Full details can be found in the ITT Guidance Document.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018