Diensten - 494890-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Gouda: Beveiligingsdiensten

2018/S 216-494890

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
MboRijnland
571977528
Groen van Prinsterersingel 52
Gouda
2805 TE
Nederland
Contactpersoon: Inkoop Meesters
Telefoon: +31 882221777
E-mail: mschaft@idcollege.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.idcollege.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/aa3d377814ecc5fa86d4d40c253002b3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/aa3d377814ecc5fa86d4d40c253002b3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Toezicht en beveiliging

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:

Het voorzien in:

— Begeleiding van studenten en medewerkers in combinatie met objectbeveiliging,

— Key-holding,

— Alarmopvolging.

De medewerkers van opdrachtnemer bewaken en beveiligen personen, eigendommen en goederen, maar treedt ook op als gastheer/gastvrouw. In hun rol bij opdrachtgever zijn zij onderdeel van de facilitaire organisatie en dragen zij mede verantwoordelijkheid voor het totale resultaat van de facilitaire organisatie. Tevens biedt de bedrijfsbeveiliging een stageplek voor 20 tot 25 studenten van orde en veiligheid ten behoeve van objectbeveiliging.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gouda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht bedraagt, op basis van de afgelopen jaren, naar schatting tussen 400 000 EUR en 650 000 EUR inclusief btw per jaar. Aan deze waarde kunnen geen rechten worden ontleend. Het aantal locaties en daarmee de omvang van de opdracht kan variëren over de looptijd van de overeenkomst.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 96
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

— Verplichte uitsluitingsgronden,

— Faillissement of surseance van betaling,

— Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid,

— Kerncompetenties.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 03/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rchtbank 's-Gravenhage
Den Haag
Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Mevrouw van Schie
Gouda
Nederland
E-mail: jvanschie@idcollege.nl

Internetadres: http://www.idcollege.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018