Diensten - 494899-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Cambridge: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 216-494899

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Cambridgeshire County Council
Shire Hall
Cambridge
CB3 0AP
Verenigd Koninkrijk
E-mail: jhunter@northamptonshire.gov.uk
NUTS-code: UKH12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lgss.co.uk/about/

Adres van het kopersprofiel: https://www.lgss.co.uk/about/

I.1)Naam en adressen
Peterborough City Council
Sand Martin House, Bittern Way, Fletton Quays
Peterborough
PE2 8TY
Verenigd Koninkrijk
E-mail: simon.green@peterborough.gov.uk
NUTS-code: UKH11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.peterborough.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Adoption

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cambridgeshire County Council and Peterbough City Council VAA Regional Adoption Agency (RAA)

Referentienummer: DN371070
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cambridgeshire County Council (CCC) and Peterborough City Council (PCC) (The “Authority”) wishes to invite tenders for the supply of services in respect of a VAA Regional Adoption Agency (RAA) Services in Cambridgeshire and Peterborough. The successful Potential Provider will be responsible for providing this service and liaising closely with the Contract Manager identified by the Authority. VAA’s are required to be registered (Adoption Agency and Adoption support Agency) with OFSTED, this opportunity is only open to such registered VAA’s. LGSS Procurement is managing this procurement process in accordance with the Light Touch Regime (LTR) within the Public Contracts Regulations 2015 on behalf of the Authorities.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH11
NUTS-code: UKH12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cambridgeshire County Council and Peterborough City Council are working together to develop a new Regional Adoption Agency that is focused on securing timely adoptions for children in care where appropriate. The scope of the proposals within this service specification is very wide, including all of the Council’s Adoption Services, and some limited functions associated with support to children and families affected by special guardianship and family arrangement Orders.

Bringing together two adoption services has huge potential gains. It is the strength of the Cambridgeshire and Peterborough brand, together with the combined assets of our adopters and staff, brought together with innovation and investment by a Voluntary Adoption Agency that we are confident will generate the outcomes we want to achieve for children with a plan for adoption, and allow the development of the regional adoption agency. This opportunity is only open to Registered OFSTED VAAs.

TUPE is applicable to this tender and there is likely to be employees transferring from existing service provider(s), the successful service provider will therefore be required to enter into an admission body agreement for provision of the local government pension scheme.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 941 615.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 180
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/regulation/29/made
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

The Authority is utilising a competitive process with negotiation. The Authority reserves the right not to conduct any negotiation meetings. Instead, the Authority may award the contract based on the outcome of the evaluation of initial tenders. Only the 3 top scoring Providers will be invited to negotiation.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018