Diensten - 494901-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Hyvinkää: Kinderdagverblijven

2018/S 216-494901

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hyvinkään kaupunki
0125866-0
Kankurinkatu 4-6
Hyvinkää
05800
Finland
Contactpersoon: Sinikka Leppälä
Telefoon: +358 1945911
E-mail: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hyvinkaa.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa?id=206193&tpk=0c932a0a-f853-4032-9370-dbb4f8d9a7e8
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu_2018

Referentienummer: Varhaiskasvatuspalvelu_2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena ovat varhaiskasvatuspalvelut. Palvelun tulee perustua varhaiskasvatuslakiin (540/2018) ja -asetukseen (753/2018). Hankinta on jaettu kahteen (2) osakokonaisuuteen käsittäen suomenkielisen sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun. Tarjous on mahdollista jättää molempiin tai vain toiseen osakokonaisuuteen.

Hankinnassa noudatetaan hankintaan soveltuvia kohtuullisia määräaikoja. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon 25 § ylittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen E-liitteen mukainen palveluhankinta. Hankinnan ennakoitu kalenterivuosittainen arvonlisäveroton arvo on suomenkielisessä osakokoonaisuudessa noin 175 000 EUR ja ruotsinkielisessä noin 400 000 EUR. Kyseessä on arvio, joka ei sido Hyvinkään kaupunkia eikä muita mahdollisia hankinnassa mukana olevia yhteisöjä.

Kilpailutuksen käytännön toteutuksesta vastaa Hyvinkään kaupungin hankintapalvelut.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suomenkielinen varhaiskasvatuspalvelu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suomenkielisen varhaiskasvatuspalvelun osalta (osa I) hankinnan kohteena on kunnan omaa tuotantoa täydentävän palvelun hankinta.

Tarkoituksena on, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa, palveluntuottajan kiinteässä toimipisteessä, joka sijaitsee Hyvinkään kaupungin taajama-alueella. Uusien, alalle tulevien yritysten tai uusien yksiköiden on käynnistettävä palvelutuotanto viimeistään puolentoista (1,5) vuoden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä. Muutoin tarjoajilla on oltava valmius palveluntuotannon käynnistämiseen heti sopimuskauden alusta lukien.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/07/2022
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli hankintayksikkö ei irtisano sopimusta määräajassa.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun osalta (osa II) tilaaja järjestää palvelut tämän hankinnan perusteella eikä tilaajalla ole omaa palveluntuotantoa. Ruotsinkielisenä palveluna ei pidetä kielikylpynä järjestettävää varhaiskasvatusta. Hankinnan kohteena ei ole kielirikasteena (kielikylpy) järjestettävä varhaiskasvatus.

Tarkoituksena on, että palvelut tuotetaan palveluntuottajan tiloissa, palveluntuottajan kiinteässä toimipisteessä, joka sijaitsee Hyvinkään kaupungin taajama-alueella. Uusien, alalle tulevien yritysten tai uusien yksiköiden on käynnistettävä palvelutuotanto viimeistään puolentoista (1,5) vuoden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä. Muutoin tarjoajilla on oltava valmius palvelutuotannon käynnistämiseen heti sopimuskauden alusta lukien.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/07/2022
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli hankintayksikkö ei irtisano sopimusta määräajassa.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Sopimustoimittajiksi hyväksytään mukaan kumpaankin osakokonaisuuteen kaikki tarjouksen jättäneet kelvolliset tarjoajat. Tarjousten vertailu suoritetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Laadun painoarvo on 100 %. Hankintayksikkö määrittelee tarjouspyyntöasiakirjoissa palvelua koskevat hinnat, jotka ovat käytössä sopimuskauden aikana. Hinnat ovat kiinteitä, joita ei ole sallittua ylittää tai alittaa. Palveluntuottajat asetetaan keskinäiseen etusijajärjestykseen palvelun laadun arvioinnin perusteella. Palvelun laadun arvionti toteutetaan hoito-, opetus- ja kasvatushenkilöstön pysyvyyden, lisäkoulutuksen sekä palveluntuottajien tarjoamien tilojen ja toimintavälineiden arvioinnin perusteella liitteen 3 Lisälaatu mukaisesti.

Sopimuskauden aikana tehtävät tilaukset perustuvat tilaajan varhaiskasvatuksesta vastaavan organisaation tekemiin lasten hoitopaikkakohtaisiin valintoihin ja päätöksiin. Lapsen hoitopaikan valinnoissa otetaan huomioon mm. lapsen ja lapsen perheen tarpeet, perheen olosuhteet ja toiveet, kuten asuinpaikka, liikenneyhteydet, sisarustilanne ja muut vastaavat henkilö- ja perhekohtaiset seikat. Sopimuskauden aikana noudatetaan palveluntuottajan välistä kilpailutukseen perustuvaa etusijajärjestystä, mikäli useamman palveluntuottajan hoitopaikka olisi edellä mainittujen valintaperusteiden perusteella soveltuva.

Tilaaja hankkii palvelua tarpeensa mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella.

Tarjoajalla ei ole yksinoikeutta toimituksiin tilaajalle. Tarjoajan oikeutta tarjota muille ei rajoiteta, mutta tarjoajan on sitouduttava tarjoamaan palvelua tilaajalle sopimuksen mukaisesti.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018