Werken - 494924-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Crailsheim: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2018/S 216-494924

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW)
Blaufelder Straße 23
Crailsheim
74564
Duitsland
Contactpersoon: ZV NOW Crailsheim
Telefoon: +49 7951-481-0
E-mail: m.duering@now-wasser.de
Fax: +49 7951-481-40
NUTS-code: DE11A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.now-wasser.de

Adres van het kopersprofiel: www.vergabe24.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WRMK BA 1.1, 1.2, 3.1.1

Referentienummer: ZWNOW-2018-0003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Tiefbau- u. Rohrverlegearbeiten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 5 238 122.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bauabschnitt 1.1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300
44162500
45231110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Burgstetten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tiefbau- u. Rohrverlegearbeiten Rohrgrabenaushub ca. 23 000 m3 Schachtbauwerke = 5 St. GGG 400 = 3620 lfm GGG 300 = 1160 lfm GGG 250 = 370 lfm GGG 200 = 220 lfm GGG 150 = 800 lfm PVC-U DN 400 = 970 lfm Mehrfachkabelschutzrohr DA 50/50/50 = 2180 lfm

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bauabschnitt 1.2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300
44162500
45231110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Burgstetten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tiefbau- u. Rohrverlegearbeiten Rohrgrabenaushub ca. 14 000 m3 Schachtbauwerke = 3 St. GGG 200 = 2465 lfm Mehrfachkabelschutzrohr DA 50/50/50 = 2465 lfm

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bauabschnitt 3.1.1

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Burgstetten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tiefbau- u. Rohrverlegearbeiten Rohrgrabenaushub ca. 18 000 m3 Schachtbauwerke = 4 St. GGG 400 = 2290 lfm GGG 300 = 2290 lfm GGG 200 = 240 lfm PE DA 225 = 2290 lfm Mehrfachkabelschutzrohr DA 50/50/50 = 2290 lfm Stromkabelverlegung = 2290 lfm

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-269243
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bauabschnitt 1.1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Georg Eichele Bauunternehmung GmbH
i.d. Herrenwiesen 6
Untergröningen
73453
Duitsland
Telefoon: +49 797595790
E-mail: daniel.ebert@eichele-bau.de
Fax: +49 7975957950
NUTS-code: DE11D
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 096 219.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Bauabschnitt 1.2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Georg Eichele Bauunternehmung GmbH
i.d. Herrenwiesen 6
Untergröningen
73453
Duitsland
Telefoon: +49 797595790
E-mail: daniel.ebert@eichele-bau.de
Fax: +49 7975957950
NUTS-code: DE11D
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 768 733.56 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Bauabschnitt 3.1.1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Georg Eichele Bauunternehmung GmbH
i.d. Herrenwiesen 6
Untergröningen
73453
Duitsland
Telefoon: +49 797595790
E-mail: daniel.ebert@eichele-bau.de
Fax: +49 7975957950
NUTS-code: DE11D
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 373 169.58 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg
Durlacher Allee 100
Karlsruhe
76137
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018