Werken - 494925-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Radom: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-494925

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 4
Radom
26-600
Polen
Contactpersoon: Bartłomiej Gauze
Telefoon: +48 483831602
E-mail: bartlomiej.gauze@woda.radom.pl
Fax: +48 483831601
NUTS-code: PL921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodociagi.radom.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrakt nr 63 pn.: „Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie miasta Radomia”

Referentienummer: DZ/40/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wybranych Stacji Uzdatniania Wody oraz hydroforni na terenie miasta Radomia

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 15 144 700.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000
45200000
45220000
45232430
45231100
45232150
45210000
45300000
45400000
45453000
45233140
45233142
71000000
71300000
71320000
71323200
79421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL921
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wybrane obiekty zlokalizowane na terenie miasta Radomia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wybranych Stacji Uzdatniania Wody oraz hydroforni na terenie miasta Radomia, w tym:

1. modernizacja SUW Wólka Klwatecka – roboty budowlane, wykończeniowe, technologiczne, instalacyjne, AKPiA, drogowe i rekultywacyjne,

2. modernizacja SUW Sławno – modernizacja pompowni IIo i IIIo wraz z wymianą rozdzielni elektrycznych UW1 i UW2,

3. modernizacja SUW Malczew – modernizacja budynków chlorowni nr 1 i 2,

4. modernizacja SUW Obozisko – wykonanie połączeń światłowodowych do studni głębinowych SUW, modernizacja rozdzielni NN wraz z falownikami oraz wymiana sterownika PLC,

5. modernizacja SUW Obozisko – modernizacja technologii w zakresie budowy nowego układu napowietrzania wstępnego,

6. modernizacja skrzynek sterowniczych na hydroforniach – modernizacja skrzynek sterowniczych na 3 hydroforniach osiedla Południe, przy ul. Czarnoleskiej, Kasandry i Sycyńskiej,

7. modernizacja SUW Potkanów – modernizacja instalacji dezynfekcji wody w oparciu o wytwarzanie podchlorynu sodu w elektrolizerze.

W/w zakres robót projektowych i budowlano – montażowych realizowany będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – żółta książka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III i IV niniejszej SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: okres rękojmi dla urządzeń technologicznych / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: okres rękojmi dla robót budowlanych / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.02.03.00-00-0073/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Doprecyzowanie terminu wykonania zamówienia:

Termin ten obejmuje:

1) czas na rozpoczęcie Robót, tj. 1 miesiąc licząc od daty udzielenia zamówienia,

2) czas na Wykonanie, tj. 23 miesiące licząc od daty rozpoczęcia Robót do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót,

3) okres zgłaszania wad, tj. 12 miesięcy licząc od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 063-140814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Kontrakt nr 63 pn.: „Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie miasta Radomia”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AQUA SEEN Sp. z o.o.
ul. Siennicka 29
Warszawa
04-394
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 144 700.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 926 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Uzupełnienie informacji z pkt. III.1.3)

(d) Kierownik robót drogowych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót drogowych. Niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na budowie.

(e) Specjalista ds. AKPiA – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

— co najmniej 3 lata doświadczenia przy wykonywaniu/ nadzorowaniu budowy/rozbudowy/moder-nizacji robót branży z zakresu automatyki kontrolno – pomiarowej i automatyzacji.

(f) Specjalista ds. technologii uzdatniania wody – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu/nadzorze/rozruchu co najmniej jednej inwestycji w zakresie modernizacji, budowy lub rozbudowy stacji uzdatniania wody o wydatku chwilowym co najmniej 50 m3/h.

(g) Kierownik Zespołu Projektowego - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

— wyższe wykształcenie techniczne,

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub uprawnienia w zakresie specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

— co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego, w tym wykonanie w okresie ostatnich 8 lat projektu budowlanego, który uzyskał pozwolenie na budowę lub zgłoszenie dla zadań nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania obejmującego budowę/rozbudowę/modernizację Stacji Uzdatniania Wody o wydatku chwilowym co najmniej 50m3/h.

(h) Projektant Technolog – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje

— wyższe wykształcenie techniczne,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu w tym doświadczenie w zaprojektowaniu budowy/rozbudowy/modernizacji Stacji Uzdatniania Wody o wydatku chwilowym co najmniej 50m3/h

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym..

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.

Przysługującymi środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w art. 180-198 u.p.z.p.

b) Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g u.p.z.p.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 u.p.z.p.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018