Werken - 494940-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Erkenningsregeling zonder voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Italië-Rovato: Bouwen van aquaduct

2018/S 216-494940

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Acque Bresciane S.r.l. — Acquisti e Appalti
Via XXV Aprile 18
Rovato
25038
Italië
Contactpersoon: Franca Filini
Telefoon: +39 03077141
E-mail: acquistiegare@acquebresciane.it
Fax: +39 0307714529
NUTS-code: ITC47

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.acquebresciane.it

Adres van het kopersprofiel: https://acquebresciane.acquistitelematici.it/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Avviso di proroga — Sistema di qualificazione n. 2015/S 047-082298 — Operatori economici per lavori di rifacimento ed estendimento reti acquedotto e fognatura

Referentienummer: 2015/S 047-082298
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45247130
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC47
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comuni gestiti dal gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Brescia identificato nella società Acque Bresciane S.r.l.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estendimenti/rifacimenti reti acquedotto e fognatura. Per il dettaglio si rinvia al Disciplinare del Sistema di Qualificazione disponibile sul sito www.acquebresciane.it (sez. Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Sistemi di Qualificazione avviati da AOB2 S.r.l.)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 30/06/2019
Verlenging van de erkenningsregeling
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Si comunica che il Sistema di Qualificazione n. 2015/S 047-082298 si intende rinnovato fino al 30.6.2019.

Tutti i soggetti qualificati che intendono confermare il loro interesse al mantenimento dell'iscrizione sono tenuti ad inviare ad Acque Bresciane S.r.l. (punti di contatto) entro il 30.11.2018 una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati in sede di qualifica (in caso di RTI o Consorzi una dichiarazione congiunta firmata da tutti i componenti del R.T.I. o Consorzio).

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

Autocertificazione dell'operatore economico. La Stazione appaltante provvede d'ufficio alla verifica dei requisiti di cui al Disciplinare del sistema di Qualificazione.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR per la Lombardia — Sez. di Brescia
Brescia
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Responsabile del Procedimento
Via XXV Aprile 18
Rovato
25038
Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Responsabile del Procedimento
Via XXV Aprile 18
Rovato
25038
Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018