Leveringen - 494950-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Periodieke indicatieve aankondiging met oproep tot mededinging - Niet-openbare procedure 

Italië-San Dona' di Piave: Banden voor autobussen

2018/S 216-494950

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
ATVO S.p.A.
Piazza IV Novembre 8
San Dona' di Piave
30027
Italië
Contactpersoon: Sergio Scaggiante
Telefoon: +39 0421594550
E-mail: approvvigionamenti@atvo.it
Fax: +39 0421594534
NUTS-code: ITH35

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.atvo.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.atvo.it/it-area-albo-pretorio
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura pneumatici nuovi per autobus di varie misure — durata: 36 mesi dalla stipula del contratto.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34352200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di pneumatici nuovi per autobus (direzionali/trattivi – estivi/invernali) di varie misure.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 850 pneumatici nuovi — misure 295/80r22.5

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di circa n. 850 pneumatici nuovi — misure 295/80r22.5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 430 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 280 pneumatici nuovi — misure 315/80r22.5

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di circa n. 280 pneumatici nuovi — misure 315/80r22.5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 160 pneumatici nuovi — misure 275/70r22.5

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di circa n. 160 pneumatici nuovi — misure 275/70r22.5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 25 pneumatici nuovi — misure 265/70r19.5

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di circa n. 25 pneumatici nuovi — misure 265/70r19.5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 45 pneumatici nuovi — misure 255/70r22.5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di circa n. 45 pneumatici nuovi — misure 255/70r22.5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 95 pneumatici nuovi — misure 225/75r17.5

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di circa n. 95 pneumatici nuovi — misure 225/75r17.5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 30 pneumatici nuovi — misure 225/70r15

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di circa n. 30 pneumatici nuovi — misure 225/70r15

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 22 pneumatici nuovi — misure 225/75r16

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di circa n. 22 pneumatici nuovi — misure 225/75r16

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 120 pneumatici nuovi — misure 215/75r16

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquistodi circa n. 120 pneumatici nuovi — misure 215/75r16

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura di circa n. 40 pneumatici nuovi — misure 235/75r17.5

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisto di di circa n. 40 pneumatici nuovi — misure 235/75r17.5

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
20/12/2018

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regione Veneto
Venezia
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018