Leveringen - 494956-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slowakije-Bratislava: Transformatoren

2018/S 216-494956

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Bratislava
821 09
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Vladimír Mužík
Telefoon: +421 258663169
E-mail: vladimir.muzik@seas.sk
NUTS-code: SK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.seas.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1584/summary
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1584/summary
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IPR EMO 51802 Modifikácia 4 ks blokových transformátorov EMO12 alebo dodávka nových transformátorov

Referentienummer: 2018/04109
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31170000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4 ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšený výkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti: revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízia nádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom 15,75 kV alebo dodávka nových 4 ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 080 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31170000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023
Voornaamste plaats van uitvoering:

Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vypracovanie realizačnej dokumentácie a modifikácia 4 ks blokových transformátorov s výkonom 276 MVA na zvýšený výkon 300 MVA pozostávajúci z nasledovných činnosti: revízia jadra, magnetického obvodu, výmena vinutia, revízia nádoby transformátora a konzervátora, dodávka a montáž nových vn priechodiek ich pripojenie k zapúzdreným vodičom 15,75 kV alebo dodávka nových 4 ks blokových transformátorov s výkonom 300 MVA

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 080 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 26/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

3. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). Formulár jednotného európskeho dokumentu tvorí Prílohu A.4 súťažných podkladov.

4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 21/12/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Obstarávateľ poskytuje podrobné vymedzenie požiadaviek na splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu III.1.1), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia a k súťažným podkladom neobmedzený, úplný a priamy prístup na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1584/summary

2. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com. Pravidlá pre elektronickú komunikáciu a spôsob registrácie v tomto systéme sú uvedené v časti C.1 súťažných podkladov.

3. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile obstarávateľa zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/ v elektronickom úložisku ako osobitnej časti vestníka verejného obstarávania, a to formou odkazu na systém Josephine. Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom ako aj k všetkým doplňujúcim podkladom v systéme Josephine. Obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady prostredníctvom profilu zo systému Josephine, aby v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com) v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to (v pravej hornej časti obrazovky). V prípade, že záujemca nevykoná túto aktivitu, obstarávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedoručenie vysvetlenia informácii uvedených v súťažných podkladoch.

4. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formuláre, obsahové podmienky a požiadavky obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Záujemca predloží doklady na splnenie podmienok účasti uvedené v časti III.1) Podmienky účasti tohto oznámenia elektronicky prostredníctvom systému Josephine v lehote uvedenej v bode IV.2.2 tohto oznámenia. Podmienky účasti predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvoria.

6. V prípade záujmu skupiny dodávateľov splnomocnený zástupca záujemcu oprávnený konať za skupinu dodávateľov uvedie túto skutočnosť pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

7. Doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vytvorený v cudzom jazyku, predkladá s spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahuj, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

8. Záujemcovi, ktorý splní podmienky účasti bude elektronicky zaslaná výzva na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania. Lehota na predkladanie základnej ponuky bude uvedená vo výzve na predloženie základnej ponuky.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018