Leveringen - 494957-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Funchal: Dieselbrandstof

2018/S 216-494957

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
EEM — Empresa de Electricidade da Madeira, S. A.
Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, 32
Funchal
9064-501
Portugal
Telefoon: +351 291211300
E-mail: eem@eem.pt
Fax: +351 291233324
NUTS-code: PT300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eem.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.saphetygov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.saphetygov.pt
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornecimento de fuelóleo e gasóleo à EEM — Empresa de Electricidade da Madeira, S. A.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. O contrato a celebrar terá como objeto a prestação integrada dos serviços associados ao abastecimento regular de fuelóleo pesado e gasóleo rodoviário à Central Térmica da Vitória, e à Central Térmica de Porto Santo;

2. Os serviços compreendem a aquisição de fuelóleo pesado e gasóleo rodoviário, de acordo com as características especificadas para estes combustíveis nos anexos I e II do caderno de encargos. Os serviços incluem ainda o transporte marítimo e rodoviário, tramitação administrativa (incluindo todas as obrigações perante a Administração Tributária e Aduaneira) e operações de carga e descarga, considerando-se o produto entregue uma vez armazenado nos tanques da Empresa de Electricidade da Madeira, S. A.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 37 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Região autónoma da Madeira, Funchal e Porto Santo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. O contrato a celebrar terá como objeto a prestação integrada dos serviços associados ao abastecimento regular de fuelóleo pesado e gasóleo rodoviário à Central Térmica da Vitória, e à Central Térmica de Porto Santo;

2. Os serviços compreendem a aquisição de fuelóleo pesado e gasóleo rodoviário, de acordo com as características especificadas para estes combustíveis nos anexos I e II do caderno de encargos. Os serviços incluem ainda o transporte marítimo e rodoviário, tramitação administrativa (incluindo todas as obrigações perante a Administração Tributária e Aduaneira) e operações de carga e descarga, considerando-se o produto entregue uma vez armazenado nos tanques da Empresa de Electricidade da Madeira, S. A.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
EEM — Empresa de Electricidade da Madeira, S. A.
Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, 32
Funchal
9064-501
Portugal
Telefoon: +351 291211300
E-mail: eem@eem.pt
Fax: +351 291233324

Internetadres: www.eem.pt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018