Leveringen - 494960-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Geleiders

2018/S 216-494960

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Stolichen elektrotransport“ EAD, pod. „Transenergo i RP“
121683785
ul. „Kozloduy“ No. 16
Sofiya
1202
Bulgarije
Contactpersoon: Kaloyan Georgiev
Telefoon: +2 9236219
E-mail: georgiev_kaloian@yahoo.com
Fax: +2 8322076
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.elektrotransportsf.com/

Adres van het kopersprofiel: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=category&id=3&Itemid=29&lang=bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на кабели (по видове), контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44318000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на кабели (по видове), контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел за нуждите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, разделени на 4 обособени позиции.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на кабели

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 1 включва кабели с медни жила.

1. Каучукови шлангови кабели.

1.1. Кабел тип ШКПТ, разновидност на вида ШКПТН или еквивалентен .

1.2. Кабел тип ШКПЛ или еквивалентен.

1.3. Кабел тип ШКГД или еквивалентен.

2. Силови кабели за ниско напрежение тип СВТ или еквивалентни.

3. Мостови кабели ПВВМ и ПВВМБ или еквивалентни.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева без ДДС) / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на проводници

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44318000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 2 включва доставка на проводници.

1. Проводници, изолирани с медни жици.

1.1. Проводници тип ПВ-А1 с Cu жила или еквивалентни.

1.2. Проводници тип ПВ-А2 с Cu жила или еквивалентни.

1.3. Проводници (шнурове) ШВПС или еквивалентни.

2. Топлоустойчиви проводници.

3. Проводници, тончестотни, екранирани.

4. Мeдни гъвкави оплетки (плоски).

5. Монтажни проводници — многожични с термопластична изолация — ПВГФШ-С и NSGAFOU 1,8/3 V или еквивалентни.

5.1. Проводник тип ПВГФШ-С или еквивалентен.

5.2. Проводник тип NSGAFOU 1,8/3 V или еквивалентен.

6. Проводници медни, кръгли, емайлирани с топлоустойчив лак клас F 155° С — ПЕТ-2F или еквивалентен.

7. Проводници медни, правоъгълни, с изолационно покритие от 2 слоя полиамид топлоустойчив клас — ММП или еквивалентен.

8. Специални профилни проводници — ПСД-F или еквивалентен.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Срок за доставка (в календарни дни) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева без ДДС) / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на силови кабели ниско напрежение

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 3 включва:

1. кабел САПЕаП-ет 1х500 mm2 — 3 kV, съгласно БДС 2581-86 или еквивалентно — до 8 000 m, да е проектиран и изработен съгласно БДС 2581-86 или негов еквивалент;

2. кабел САПЕмТ-ет 1х500 mm2 — 3 kV съгласно БДС 2581-86 или еквивалентно — до 8 000 m, да е проектиран и изработен съгласно БДС 2581-86 или негов еквивалент.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Срок за доставка (в календарни дни) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева без ДДС) / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на силови кабели средно напрежение

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 4 включва:

1. кабел САХЕа(в)Пн/C 1x185ку/25 — 20 kV, съгласно БДС 2581-86 или еквивалентен стандарт — до 8 000 m;

2. кабел САХЕа(в)ПВ 1x185ку/40 — 20 kV, съгласно БДС 2581-86 или еквивалентен стандарт — до 8 000 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Срок на доставка (в календарни дни) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева без ДДС) / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44318000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 5 включва:

1. контактен проводник Ri 100 mm2 съгласно БДС ЕN 50149 или еквивалентен стандарт — до 20 000 kg;

2. бронзово въже 50 mm2 съгласно БДС ЕN 1977:2003 (DIN 48201) или еквивалентен стандарт — до 3 000 kg;

3. бронзово въже 35 mm2 съгласно БДС ЕN 1977:2003 (DIN 48201) или еквивалентен стандарт — до 4 000 kg;

4. бронзово въже 16 mm2 съгласно БДС ЕN 1977:2003 (DIN 43138) или еквивалентен стандарт — до 1 000 kg;

5. бронзова тел Ф4 mm съгласно DIN 43136 или еквивалентен стандарт — до 1 000 kg;

6. бронзова тел Ф5 mm съгласно DIN 43136 или еквивалентен стандарт — до 1 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Срок за доставка (в календарни дни) / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Цена (в лева без ДДС) / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Няма изискване.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Няма изискване.

Eventuele minimumeisen:

Няма изискване.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Да е изпълнил договор за доставки на силови кабели и/или проводници за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Притежава права върху предлаганите стоки. Проводниците и кабелите да са произведени в съответствие с изискванията на БДС и Европейски норми за кабели и проводници или еквивалент.

3. Участниците в процедурата задължително предоставят мостри, за които кандидатства, с дължина 1,5 метър за обособени позиции с № 1, № 2 и № 3. За обособени позиции с № 4 и № 5 мострите трябва да са с дължина 1 метър. Получените мостри ще бъдат прегледани от комисията за видими несъответствия с техническите спецификации и характеристики. Възложителят може да изисква проверка на качеството на материалите и съответствието им с показателите и параметрите посочени в техническите спецификации чрез изпитване в посочена от него независима и акредитирана лаборатория.

Eventuele minimumeisen:

Участникът декларира съответствието на критериите за подбор за технически и професионални способности чрез представяне на ЕЕДОП за т. 1. Декларация въз основа на протоколи за изпитване, издадени от акредитирана лаборатория (орган за контрол), т.е. предлаганите за доставка кабели и/или проводници проводници следва да бъдат придружени от протоколи с резултати от изпитване на техническите им характеристики от български и/или чуждестранни лаборатории (в рамките на Европейски съюз), акредитирани към момента на обявяване и провеждане на откритата процедура или с еквивалентен документ за т. 2. Представят се мостри в съответствие с изискванията за т. 3.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Участниците следва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение от 3 % от стойността на договора следва да е със срок на валидност не по-кратък от 2 месеца след приключване на срока на договора. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

1. банкова гаранция; или

2. парична сума, внесена по сметка на „Столичен електротранспорт“ ЕАД; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Със средства на възложителя. Аванс не се допуска.

Начин на плащане, разсрочено — до 30 (тридесет) календарни дни от получаване на стоката и след подписване на приемно-предавателен протокол без възражение от възложителя.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Административната сграда на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, под. „Трансенерго и РП“ с адрес гр. София, ул. „Козлодуй“ № 16

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018