Leveringen - 494966-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Turbineolie

2018/S 216-494966

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Romania
Bulevardul Ion Mihalache nr. 15–17
Bucureşti
011171
Roemenië
Contactpersoon: Sorin Bogatoniu, Mihaela Dulau
Telefoon: +40 213032529/ +40 213074603
E-mail: sorin.bogatoniu@hidroelectrica.ro, mihaela.dulau@hidroelectrica.ro
Fax: +40 213032564
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hidroelectrica.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare „Uleiuri minerale de turbină, hidraulic și electroizolant: „Lot 1: Ulei mineral hidraulic aditivat pentru extremă presiune H9 sau echivalent”, Lot 2: Ul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 13267213-2018/57-60,69,72,74,76
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare „Uleiuri minerale de turbina, hidraulic si electroizolant:

— Lot 1: Ulei mineral hidraulic aditivat pentru extrema presiune H9 sau echivalent — 67 745 kg: Cod CPV: 09211600-7,

— Lot 2: Ulei mineral hidraulic aditivat fara extrema presiune T15 sau echivalent — 500 kg: Cod CPV: 09211600-7,

— Lot 3: Ulei mineral de turbina aditivat TBA 57 sau echivalent — 235 535 kg: Cod CPV: 09211300-4,

— Lot 4: Ulei mineral de turbina aditivat TBA 32 sau echivalent — 1 160 kg: Cod CPV: 09211300-4,

— Lot 5: Ulei mineral de turbina aditivat TBA 29 sau echivalent — 95 000 kg: Cod CPV: 09211300-4,

— Lot 6: Ulei mineral de turbina aditivat TURB 68 sau echivalent — 5 990 kg: Cod CPV: 09211300-4,

— Lot 7: Ulei mineral electroizolant neaditivat TR 30.01 sau echivalent — 58 220 kg: Cod CPV: 09211640-9,

— Lot 8: Ulei mineral electroizolant ET 10 sau echivalent — 4 730 kg: Cod CPV: 09211640-9”, in conformitate cu cerintele minime ale Caietelor de sarcini nr. 40489/20 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 013 039.83 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 8
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare ulei mineral electroizolant ET 10 sau echivalent — 4 730 kg.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211640
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.H. Bistrita, S.H. Curtea de Arges, S.H. Hateg, S.H. Portile de Fier.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ulei mineral electroizolant ET 10 sau echivalent, pentru:

— S.H. Bistrita: 1 020 kg,

— S.H. Curtea de Arges: 1 020 kg,

— S.H. Hateg: 440 kg,

— S.H. Portile de Fier: 2 250 kg.

Total cantitativ Lot 8: 4 730 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 030.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare ulei mineral electroizolant ET 10 sau echivalent — 4 730 kg, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 40493/20.4.2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare ulei mineral de turbină aditivat TBA 32 sau echivalent — 1 160 kg.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.H. Sebes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ulei mineral de turbina aditivat TBA 32 sau echivalent, pentru: S.H. Sebes: 1 160 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 642.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare ulei mineral de turbina aditivat TBA 32 sau echivalent — 1 160 kg, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 40494/20.4.2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare ulei mineral electroizolant neaditivat TR 30.01 sau echivalent — 58 220 kg.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211640
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.H. Bistrita, S.H. Cluj, S.H. Curtea de Arges, S.H. Portile de Fier, S.H. Sebes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ulei mineral electroizolant neaditivat TR 30.01 sau echivalent, pentru:

— S.H. Bistrita: 13 090 kg,

— S.H. Cluj: 2 920 kg,

— S.H. Curtea de Arges: 12 760 kg,

— S.H. Portile de Fier: 22 300 kg,

— S.H. Sebes: 7 150 kg.

Total cantitativ Lot 7: 58 220 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 403 464.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare ulei mineral electroizolant neaditivat TR 30.01 sau echivalent — 58 220 kg, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 40493/20.4.2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare ulei mineral de turbină aditivat TURB 68 sau echivalent — 5 990 kg.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.H. Curtea de Arges, S.H. Hateg, S.H. Ramnicu Valcea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ulei mineral de turbina aditivat TURB 68 sau echivalent, pentru:

— S.H. Curtea de Arges: 1 790 kg,

— S.H. Hateg: 600 kg,

— S.H. Ramnicu Valcea: 3 600 kg.

Total cantitativ Lot 6: 5 990 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 63 056.73 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare ulei mineral de turbina aditivat TURB 68 sau echivalent — 5 990 kg, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 40494/20.4.2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare ulei mineral hidraulic aditivat pentru extremă presiune H9 sau echivalent — 67 745 kg.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.H. Bistrita, S.H. Cluj, S.H. Curtea de Arges, S.H. Hateg, S.H. Portile de Fier, S.H. Ramnicu Valcea, S.H. Sebes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ulei mineral hidraulic aditivat pentru extrema presiune H9 sau echivalent, pentru:

— S.H. Bistrita: 1 080 kg,

— S.H. Cluj: 2 800 kg,

— S.H. Curtea de Arges: 10 285 kg,

— S.H. Hateg: 3 530 kg,

— S.H. Portile de Fier: 45 550 kg,

— S.H. Ramnicu Valcea: 1 950 kg,

— S.H. Sebes: 2 550 kg.

Total cantitativ Lot 1: 67 745 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 494 538.50 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare ulei mineral hidraulic aditivat pentru extrema presiune H9 sau echivalent — 67 745 kg, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 40489/20.4.2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare ulei mineral de turbină aditivat TBA 29 sau echivalent — 95 000 kg.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO413
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.H. Portile de Fier.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ulei mineral de turbina aditivat TBA 29 sau echivalent, pentru: S.H. Portile de Fier: 95 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 593 750.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare ulei mineral de turbina aditivat TBA 29 sau echivalent — 95 000 kg, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 40494/20.4.2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare ulei mineral hidraulic aditivat fără extremă presiune T15 sau echivalent — 500 kg.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO415
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.H. Ramnicu Valcea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ulei mineral hidraulic aditivat fara extrema presiune T15 sau echivalent pentru: S.H. Ramnicu Valcea: 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 901.50 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare ulei mineral hidraulic aditivat fara extrema presiune T15 sau echivalent — 500 kg, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 40489/20.4.2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare ulei mineral de turbină aditivat TBA 57 sau echivalent — 235 535 kg.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.H. Bistrita, S.H. Cluj, S.H. Curtea de Arges, S.H. Hateg, S.H. Portile de Fier, S.H. Ramnicu Valcea, S.H. Sebes

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare ulei mineral de turbina aditivat TBA 57 sau echivalent, pentru:

— S.H. Bistrita: 26 660 kg,

— S.H. Cluj: 6 600 kg,

— S.H. Curtea de Arges: 102 680 kg,

— S.H. Hateg: 16 895 kg,

— S.H. Portile de Fier: 14 500 kg,

— S.H. Ramnicu Valcea: 19 900 kg,

— S.H. Sebes: 48 300 kg.

Total cantitativ Lot 3: 235 535 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 389 656.50 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Furnizare ulei mineral de turbina aditivat TBA 57 sau echivalent — 235 535 kg, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 40494/20.4.2018.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1:

Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE.

Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.

Cerinta 2:

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016. Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE.

Nota:

Pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica).

Încadrarea în situatia prevăzută la art. 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinător din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Nota:

(a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat,

(b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va prezenta documentul DUAE susmentionat,

(c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE mentionat.

Se completeaza DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter conform descrierii din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei.

La finalizarea evaluarii, ofertantului clasat pe prima pozitie a clasamentului rezultat in urma derularii etapei de licitatie electronica, i se vor solicita, in vederea verificarii informatiilor din declaratie, enitatea contractantă solicita iar ofertantul are obligația de a prezenta documente suport:

(a) Cazier judiciar pentru ofertant și pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aflat în perioada de valabilitate — in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal,

(b) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării.

Nota:

(a) Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. Odata cu DUAE completat de subcontractanti se va depune si acordul de subcontractare (Formularul nr. 2),

(b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Odata cu DUAE completat de fiecare asociat se va depune si acordul de asociere (Formularul nr. 3),

(c) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Odata cu DUAE completat de tertii sustinatori se va depune si angajamentul de sustinere,

(d) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,

(e) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit document [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cerinta nr. 1 — Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016. Lista principalelor livrari de produse similare furnizate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, perioadelor de livrare produse si a beneficiarilor publici sau privati a caror valoare insumata la nivelul unuia sau mai multor contracte va fi de cel putin:

Lot 1 = 490 000 RON fara TVA,

Lot 2 = 7 900 RON fara TVA,

Lot 3 = 1 380 000 RON fara TVA,

Lot 4 = 8 600 RON fara TVA,

Lot 5 = 593 000 RON fara TVA,

Lot 6 = 63 000 RON fara TVA,

Lot 7 = 403 400 RON fara TVA,

Lot 8 = 52 000 RON fara TVA.

Perioada de 3 ani privind experienta similara se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare. Produsele similare din lista, se confirma prin prezentarea de certificate/ contracte/procese-verbale de receptie/facturi/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru cerinta/cerintele de calificare ce a/au fost stabilita/e in conformitate cu Fisa de Date – art. 196 alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 99/2016.

Note:

1) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv;

2) Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în Anuntul de Participare publicat initial;

3) In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati;

4) Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Eventuele minimumeisen:

Se completeaza DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter conform descrierii din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei. La finalizarea evaluarii, ofertantului clasat pe prima pozitie a clasamentului rezultat in urma derularii etapei de licitatie electronica i se vor solicita, in vederea verificarii informatiilor din declaratie, enitatea contractantă solicita iar ofertantul are obligația de a prezenta documentele suport:

(a) Proces-verbal de receptie a furnizarii produselor sau

(b) Certificari/recomandari din partea beneficiarului sau

(c) Documente constatatoare emise de autoritati contractante la finalizarea contractului/contractelor de furnizare. Documentele se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

(a) Cuantumul garantiei de participare (exprimat in RON):

— Lot 1 = 4 945 RON,

— Lot 2 = 79 RON,

— Lot 3 = 13 896 RON,

— Lot 4 = 86 RON,

— Lot 5 = 5 937 RON,

— Lot 6 = 630 RON,

— Lot 7 = 4 034 RON,

— Lot 8 = 520 RON,

(b) Termenul de constituire si valabilitate pentru care se constituie garantia de participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.

Garantia de participare se constituie pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si va fi valabila cel putin 4 luni incepand cu data limita de depunere a ofertelor,

(c) Modul de constituire a garantiei de participare conform art. 41 si art. 42 din HG nr. 394/2016:

— printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, ce nu se afla in insolventa, în cuantumul si pentru o perioada de valabilitate de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor - document prezentat în original - în conformitate cu Formular nr. 5 sau

— prin virament bancar în contul autoritatii contractante RO31INGB0001008163058940, deschis la ING Bank, document prezentat in original, cu viza bancii ofertantului,

— garanţia trebuie să fie irevocabilă,

— instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garantia de participare emisa în alta limba decât româna si in alta valuta va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna, iar echivalenta RON/alta valuta se va face la cursul BNR la o data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Cuantum: 10 % din valoarea totală fara TVA a contractului.

Forma de constituire: printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, în condiţiile art. 46 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016. (Formular nr. 6) sau retineri succesive din facturi in conditiile art. 46 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016.

Valabilitatea instrumentului de garantare va fi cel putin egala cu durata contractului. In cazul prelungirii duratei contractului, valabilitatea garantiei de buna executie urmând a se prelungi in mod corespunzator cu durata aferenta.

Nota: Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în condiţiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia.

Entitatea contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 48 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat catre adresa de posta electronica a operatorului economic (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea „Notificari de sistem”. Licitatia electronica va începe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitati [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Capacitatea tehnica şi profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract şi de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant şi persoana respectiva.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica şi/sau profesionala invocand sustinerea acordata, atunci are obligatia de a dovedi aceasta sustinere prin prezentarea unui angajament ferm, prin care se confirma punerea la dispozitia ofertantului a resurselor invocate (Formular nr. 4 + Anexa). Persoana/persoanele care asigura sustinerea conform celor mentionate mai sus nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 si art. 73 din Legea nr. 99/2016. In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. In acest caz se va completa Formularul nr. 3, urmand ca legalizarea asocierii sa se faca doar daca oferta respectiva va fi declarata castigatoare. Acordul de asociere va fi insotit de o declaratie privind asumarea raspunderii fata de autoritatea contractanta. Asociatia va prezenta imputernicirea persoanei desemnate pentru semnarea documentelor aferente derularii si finalizarii procedurii. Locul de depunere a ofertelor: SEAP. Locul de deschidere a ofertelor: SEAP. Ofertele care nu sunt depuse în SEAP nu vor fi luate în considerare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). DUAE se va depune obligatoriu si de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator — daca este cazul. Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, conform art. 53 din HG nr. 394/2016 sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de achizitie.

Observatie: Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Hidroelectrica S.A – Departamentul Juridic
Bulevardul Ion Mihalache nr. 15–17, clădirea Tower Center, et. 11, sector 1
Bucureşti
011176
Roemenië
Telefoon: +40 213074500
Fax: +40 213032545/ +40 213111183

Internetadres: www.hidroelectrica.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018