Leveringen - 494982-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Spanje-Madrid: Gasolie

2018/S 216-494982

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Empresa Municipal de Transporte de Madrid, S. A.
A280466316
C/ Cerro de la Plata, 4
Madrid
28007
Spanje
Contactpersoon: Secretaría General, Área de Contratación
Telefoon: +34 912093839
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Fax: +34 912093825
NUTS-code: ES

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.emtmadrid.es

Adres van het kopersprofiel: www.emtmadrid.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

(538) Suministro de combustibles: a) gasóleo A, b) biodiésel puro, c) cualquier mezcla de gasóleo A con biodiésel puro, d ) gasóleo C

Referentienummer: 09/001/2-R (538)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

(538) Suministro de gasóleo A.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 295 680.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

(538) Suministro de gasóleo A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 201-450516
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 538
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de gasóleo A

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Compañía Española de Petróleos, S. A. U.
A28003119
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 680.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— La publicación anterior a que se refiere el Apartado IV.2.1. es la renovación del sistema de clasificación publicado el 27.2.2009 referencia: 2009/S 40-058587 que ha sido renovado anteriormente en 2010 (publicado el 6.3.2010 referencia: 2010/S 46-068255) en 2011 (publicado 10.3.2011 referencia: 2011/S 048-079267), en 2012 (publicado el 16.3.2012 referencia: 2012/S 53-086991), 2013 (publicado el 15.3.2013 referencia: 2013/S 053-087398), 2014 (publicado el 19.3.2014 referencia: 2014/S 055-092826), 2015 (publicado el 27.12.2014 referencia: 2014/S249-443537), 2016 (publicado el 24.12.2015 referencia: 2015/S 249-456097), 2017 (publicado el 20.12.2016 referencia: 2016/S 245-448864) y 2018 (publicado el 10.11.2017 referencia: 2017/S 216-450516),

— el trámite empleado es una convocatoria relacionada mediante un sistema de clasificación,

— la cantidad estimativa máxima adjudicada para el gasóleo A es de 320 000 litros por un importe de 295 680 EUR (IVA excluido), para la adjudicación del día 26.10.2018,

— la cantidad real suministrada ha sido de 320 000 litros por un importe de adjudicación de 295 680 EUR (IVA excluido), correspondiente a las necesidades del periodo comprendido del 27.10.2018 al 02.11.2018,

— el precio unitario por litro es de 0,924 EUR (IVA excluido).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación pública de la Comunidad de Madrid
Plaza Chamberí 8, 5ª planta
Madrid
28010
Spanje
Telefoon: +34 917206346/45
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org

Internetadres: www.madrid.org

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A. — Secretaría General — Área de Contratación
C/ Cerro de la Plata, 4, 4ª planta
Madrid
28007
Spanje
Telefoon: +34 912093839
E-mail: contratacion@emtmadrid.es
Fax: +34 912093825

Internetadres: www.emtmadrid.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018