Leveringen - 494985-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Linz: Bussen met verlaagde vloer

2018/S 216-494985

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
LINZ LINIEN GmbH
Wiener Strasse 151
Linz
4021
Oostenrijk
Contactpersoon: Gerald Jäger
Telefoon: +43 73234007975
E-mail: g.jaeger@linzag.at
Fax: +43 7323400157975
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.linzag.at

Adres van het kopersprofiel: http://linzag.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung und Instandhaltung von Hybridelektro-Stadtlinienbussen

Referentienummer: 2018/S 024-051783
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung und Instandhaltung von Hybridelektro-Stadtlinienbussen für den Betrieb der innerstädtischen Linien der LINZ LINIEN GmbH

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT312
Voornaamste plaats van uitvoering:

Linz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung und Instandhaltung von Hybridelektro-Stadtlinienbussen für den Betrieb der innerstädtischen Linien der LINZ LINIEN GmbH

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Fahrzeugfunktionalität / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 024-051783
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Volksgartenstraße 14
Linz
4021
Oostenrijk
Telefoon: +43 73270750
E-mail: post@lvwg-ooe.gv.at
Fax: +43 7327075218018

Internetadres: http://www.lvwg-ooe.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018