Leveringen - 495013-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Transportbanden

2018/S 216-495013

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-452774)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Contactpersoon: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
Telefoon: +48 327177081
E-mail: j.bielenin@pgg.pl
Fax: +48 327177254
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.

Referentienummer: 421800655
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42417200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.

2. Opis przedmiotu zamówienia określono w Załącznikach nr 1, 1b i 2a do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-452774

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 08:45
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 08:45
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 09/02/2019
Te lezen:
Datum: 16/02/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: