Diensten - 495030-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Technische ontwerpdiensten

2018/S 216-495030

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
PGE Energia Ciepła S.A.
KRS: 0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polen
Contactpersoon: Michał Chudzik
Telefoon: +48 327391116
E-mail: michal.chudzik@gkpge.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Adres van het kopersprofiel: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie Projektu Podstawowego, Budowlanego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zad.: „Uciepłownienie Elektrowni Rybnik – przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są niżej opisane prace projektowe związane z fazą przygotowania zadania inwestycyjnego „Uciepłownienie Elektrowni Rybnik – przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej” w zakres których wchodzi:

a) wykonanie projektu podstawowego (PP),

b) wykonanie projektu budowlanego (PB) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, identyfikacji kolizji oraz opracowanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędnych przekładek,

d) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, obejmującego realizację całości przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,

e) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zakresu prac objętych PP i PB,

f) pełnienie nadzorów autorskich w trakcie opracowywania projektów wykonawczych (PW) przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji (GRI) -opcja,

g) inne czynności, uzgodnienia oraz opracowania, które są niezbędne do przygotowania dok. tech.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są niżej opisane prace projektowe związane z fazą przygotowania zadania inwestycyjnego „Uciepłownienie Elektrowni Rybnik – przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej” w zakres których wchodzi:

a) wykonanie projektu podstawowego (PP),

b) wykonanie projektu budowlanego (PB) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, identyfikacji kolizji oraz opracowanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędnych przekładek,

d) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, obejmującego realizację całości przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,

e) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zakresu prac objętych PP i PB,

f) pełnienie nadzorów autorskich w trakcie opracowywania projektów wykonawczych (PW) przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji (GRI) - opcja,

g) inne czynności, uzgodnienia oraz opracowania, które są niezbędne do przygotowania dokumentacji technicznej objętej zamówieniem, tj. prawidłowego wykonania zakresu ujętego w podpunktach od a) do e).

Prace projektowe obejmują kompleksowe zaprojektowanie wszystkich wyspecyfikowanych w Specyfikacji Technicznej instalacji i konstrukcji oraz dobór urządzeń, w takim zakresie aby Zamawiający w kolejnym kroku fazy przygotowania inwestycji mógł przygotować/ogłosić postępowanie przetargowe zgodnie z PZP na wybór GRI w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Stopień szczegółowości opracowań powinien zagwarantować realizację opisanego wyżej zamierzenia tylko w oparciu o dokumentację stanowiącą Przedmiot Zamówienia, a przyszłemu GRI umożliwić poprawną wycenę inwestycji oraz poprawne merytorycznie wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich reprezentowanych branżach.

Szczegółowy zakres i wymagania przedmiotu zamówienia są zawarte w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna, Rozdział II i III.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje prawo opcji w celu i zakresie opisanym poniżej.

— Prawo opcji obejmuje pełnienie nadzorów autorskich w trakcie opracowywania projektów wykonawczych (PW) przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji,

— Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający dopuszcza, na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Pzp, możliwość udzielenia zamówienia na prace podobne do zakresu prac zamówienia podstawowego lub inne prace projektowe. Zamówienie na prace podobne może zostać udzielone Wykonawcy w przypadku zmiany założeń projektowych lub w przypadku rozszerzenia zakresu prac projektowych.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 8 Ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1-2 i 8 Ustawy Pzp, może przedstawić wraz z Ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 2. powyżej.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóca konkurencji.

5. Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt 1:

5.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 13 - 14 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert);

5.1.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;

5.1.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.1.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji.

5.1.5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp

5.1.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności;

5.1.7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia zamówienia zgodnie z zakresem ubezpieczenia wskazanym we Wzorze Umowy w §8 i dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem Umowy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. Posiada doświadczenie w realizacji:

a. co najmniej 1 zadania wykonanego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie opracowywania projektów podstawowych lub wykonawczych dla zadań polegających na utworzeniu jednostki kogeneracyjnej poprzez:

1) zabudowę członu ciepłowniczego o mocy nie mniejszej niż 50 MWt do istniejącej jednostki o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 100 MWe

Lub

2) budowę członu ciepłowniczego o mocy nie mniejszej niż 50 MWt do nowobudowanej jednostki o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 50 MWe

b. co najmniej 2 zadań w zakresie modelowania 3D w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Dysponowanie własnym personelem o kwalifikacjach w zakresie instalacji ciepłowniczych jak niżej:

a. Co najmniej 3 – projektantami w branży technologicznej z minimum 5 letnim doświadczeniem (przed upływem terminu składania ofert) w projektowaniu urządzeń i instalacji energetycznych, z których co najmniej jeden był członkiem zespołu projektowego przy realizacji projektów opisanych w pkt 1.a.1) lub 1.a.2);

b. Co najmniej 2 – projektantami branży instalacyjnej posiadającymi wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów wielobranżowych dla energetyki zawodowej, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadających aktualny dokument potwierdzający ich przynależność do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej;

c. Co najmniej 3 – projektantami branży elektrycznej posiadającymi wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów wielobranżowych dla energetyki zawodowej, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadających aktualny dokument potwierdzający ich przynależność do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej;

d. Co najmniej 2 – projektantami branży budowlanej posiadającymi wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów wielobranżowych dla energetyki zawodowej, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadających aktualny dokument potwierdzający ich przynależność do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Warunki finansowe zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 23 Pzp:

1.1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

1.2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp;

1.3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie;

1.4. przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części Zamówienia:

a) wykonanie projektu podstawowego. Podwykonawstwo w zakresie projektu podstawowego może być zlecone jedynie w następujących obszarach:

— analizy elektryczne w zakresie transformatora i elektrycznej wytwornicy pary (opisanych w Specyfikacji Technicznej w pkt II.2.3.2 stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ),

— prac obiektowych takich jak przekopy kontrolne i badanie gruntu, skanowanie przestrzenne 3D (zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:40
Plaats:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się online na Portalu Zakupowym pod adresem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń, w tym Oświadczenia Wstępnego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego eb2b: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/(dalej zwany Portalem Zakupowym).

4. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do pracy na Portalu Zakupowym: Komputer PC lub MAC ze stałym dostępem do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w najnowszej wersji.

5. Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania się na Portalu Zakupowym, co umożliwia mu uzyskanie statusu użytkownika posiadającego unikalny login i hasło dostępowe do Portalu Zakupowego. Czynność rejestracji jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich otwartych postępowań przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego.

6. Korzystanie z Portalu Zakupowego dla Wykonawców jest bezpłatne.

7. Oferty, oświadczenia, w tym Oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” na Portal Zakupowy. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

9. Oferta w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia Ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

11. Wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty zostały zawarte w SIWZ dostępnym na portalu zakupowym eB2B: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018