Diensten - 495054-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Cork: Adviesdiensten inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw

2018/S 216-495054

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ervia
Nationaal identificatienummer: IE3191327JH
Postadres: PO Box 900, Webworks, Eglinton Street
Plaats: Cork
NUTS-code: IE IRELAND
Postcode: Co.Cork
Land: Ierland
Contactpersoon: Tender Admin
E-mail: tenders@ervia.ie
Telefoon: +353 214239506

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ervia.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interreg Swell WW Consultancy Services

Referentienummer: 17/201
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90713100 Adviesdiensten inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Shared Waters Enhancement and Loughs Legacy (SWELL) project is supported by the European Union’s Interreg VA Programme, managed by the Special EU Programmes Body. The SWELL project’s aim is to improve the water quality, within the shared waters of Carlingford Lough and Lough Foyle. Through strategic catchment investigations and modelling, the SWELL project is planned to deliver optimised, sustainable capital upgrades to wastewater assets. Preliminary solutions have been identified including works at Omeath in County Louth, and Lifford, Killea and Castlefinn in County Donegal; these are known as the “Primary Sites”, where the locations having the greatest negative impact on water quality – in advance of assessments confirming this. “Reserve Sites” at Carlingford, Carrigans and Muff have also been identified; these are back-up locations should the primary sites not prove to qualify. Refer to ITT document.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252127 Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71800000 Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
72242000 Maken van ontwerp modellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Louth and Donegal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Shared Waters Enhancement and Loughs Legacy (SWELL) project is supported by the European Union’s Interreg VA Programme, managed by the Special EU Programmes Body.

The SWELL project’s aim is to improve the water quality, within the shared waters of Carlingford Lough and Lough Foyle. Through strategic catchment investigations and modelling, the SWELL project is planned to deliver optimised, sustainable capital upgrades to wastewater assets. Refer to ITT document.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Swell Project

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 055-122630
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

17/201 — Interreg SWELL WW consultancy services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tobins Water Services
Plaats: Galway
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: High Court Central Office, Four Courts, Inns Quay
Plaats: Dublin
Land: Ierland
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
Telefoon: +35 318886000

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please refer to Statutory Instrument 131 of 2010, European Communities (Award of Contracts by Utility Undertaking) (Review Procedures) Regulations 2010 (and in particular Regulation 7 and 10(2)).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018