Werken - 495109-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216

Frankrijk-Parijs: Opknapwerkzaamheden

2018/S 216-495109

Aankondiging van een gegunde opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Antin Résidences — Direction technique du patrimoine
Postadres: 59 rue de Provence
Plaats: Paris
Postcode: 75009
Land: Frankrijk
E-mail: celine.gibert@groupe-arcade.com

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: Société anonyme d'habitation à loyer modéré
I.3)Hoofdactiviteit
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Officiële benaming: Coopérer pour habiter
Postadres: 59 rue de Provence
Plaats: Paris
Postcode: 75009
Land: Frankrijk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Accord-cadre relatif aux travaux d’électricité courant fort en partie commune et privative
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Accord-cadre relatif aux travaux d’électricité courant fort en partie commune et privative.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45453100 Opknapwerkzaamheden

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Cahier des charges. Weging 100
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2018/S 112-255998 van 14.6.2018

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr: 1 - Titel: Départements 75, 77 et 94 soit 7 102 logements
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25.9.2018
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Sloveg
Postadres: Europarc, 36 rue Eugène Dupuis
Plaats: Créteil
Postcode: 94000
Land: Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
Perceel nr: 2 - Titel: Départements 78, 91 et 92 soit 6 845 logements
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25.9.2018
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Sloveg
Postadres: Europarc, 36 rue Eugène Dupuis
Plaats: Créteil
Postcode: 94000
Land: Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
Perceel nr: 3 - Titel: Départements 93 et 95 soit 6 483 logements
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25.9.2018
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Cide Elec
Postadres: 32 rue des Entrepreneurs
Plaats: Crosne
Postcode: 91560
Land: Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
Les prix sont sur bordereau de prix unitaire.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Paris, chambre des référés
Postadres: 4 boulevard du Palais
Plaats: Paris Cedex 01
Postcode: 75055
Land: Frankrijk

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: — introduction d'un référé précontractuel jusqu'à la signature du marché dans les conditions posées aux articles 2 et suivants de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 et les articles 1441-1 et 1441-2 du nouveau code de procédure civile,
— introduction d'un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions posées aux articles 11 et suivants de l'ordonnance nº 2009-5157 du 7.5.2009 et les articles 1441-1 et 1441-3 du nouveau code de procédure civile, sauf à avoir préalablement introduit un référé précontractuel. Le délai de 31 jours est porté à 6 mois à compter de la conclusion du contrat en l'absence de publication d'un avis d'attribution.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
6.11.2018