Leveringen - 495125-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Zaragoza: Medische verbruiksartikelen

2018/S 216-495125

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
Avenida San Juan Bosco, 15
Contactpunt(en): Servicio de suministros
50009 Zaragoza
Spanje
Telefoon: +34 976768812
E-mail: lfara@salud.aragon.es
Fax: +34 976561070

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: http://contratacionpublica.aragon.es

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33140000

Beschrijving
Medische verbruiksartikelen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12.12.2018
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.12.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.