Diensten - 495200-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Magenta: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 216-495200

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Azienda speciale consortile servizi alla persona
Via Dante 2
Contactpunt(en): http://www.arca.regione.lombardia.it
20013 Magenta
Italië
Telefoon: +39 029700711

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : http://www.arca.regione.lombardia.it

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.arca.regione.lombardia.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85000000

Beschrijving
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.12.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.