Diensten - 495201-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Sesto San Giovanni: Afvalverzameling en –verwerking

2018/S 216-495201

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

CORE — Consorzio Recuperi Energetici — S.p.A.
Via Manin 181
Ter attentie van: Sig.ra Tatiana Camilli
20099 Sesto San Giovanni
Italië
Telefoon: +39 0224417026
E-mail: amministrazione@coresesto.it
Fax: +39 022485370

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.coresesto.it

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90510000

Beschrijving
Afvalverzameling en –verwerking.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
4.1.2019 - 16:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Italiaans.