Diensten - 495215-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-L'Hospitalet: Ambulancediensten

2018/S 216-495215

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ajuntament de l'Hospitalet
P0810000-J
Plaça Ajuntament, 11, edificio B, planta baja
Contactpunt(en): Ayuntamiento de L'Hospitalet
Ter attentie van: Servei de Contractació
08901 L'Hospitalet
Spanje
Telefoon: +34 934029464
E-mail: contractacio@l-h.cat
Fax: +34 934029424

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.l-h.cat/contractacio

Adres van het kopersprofiel: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=18437529&

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85143000

Beschrijving
Ambulancediensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 7.12.2018 - 23:59
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.12.2018 - 23:59
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere: Catalán.