Diensten - 495272-2018

Deze aankondiging is geannuleerd door: 29991-2019
09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Wilhelmshaven: Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen

2018/S 216-495272

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Marinearsenal

Kasinostraße Tor 7
Contactpunt(en): AF 911
Ter attentie van: Frau Schulz-Held/Herr Hinrichs
26382 Wilhelmshaven
Duitsland
Telefoon: +49 4421492145/2142
E-mail: mars911@bundeswehr.org
Fax: +49 44213574

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.baainbw.de

Elektronische toegang tot informatie : http://www.evergabe-online.de/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.evergabe-online.de/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Marinearsenal – Angebotssammelstelle

Kasinostraße Tor 7
Ter attentie van: Frau Hesse-Nowak
26382 Wilhelmshaven
Duitsland
Telefoon: +49 4421492020
E-mail: mars913@bundeswehr.org
Fax: +49 4421492037
Internetadres: http://www.evergabe-online.de/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50640000

Beschrijving
Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
9.1.2019 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.