Leveringen - 495278-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216

Spanje-Madrid: Telecommunicatiebenodigdheden

2018/S 216-495278

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Aena S. M. E., S. A.
Postadres: C/ Peonías, 12
Plaats: Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Ter attentie van: Dirección de Contratación
E-mail: depcondesc@aena.es
Telefoon: +34 671728384
Fax: +34 913212712

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.aena.es

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Officiële benaming: Registro General de Aena S. M. E., S. A.
Postadres: C/ Peonías, 12
Plaats: Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Telefoon: +34 913212710
Internetadres: http://www.aena.es

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Registro General de Aena S. M. E., S. A.
Postadres: C/ Peonías, 12
Plaats: Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Telefoon: +34 913212710
Internetadres: http://www.aena.es

I.2)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Acuerdo Marco para el suministro e instalación de infraestructuras de comunicaciones 2019-2021
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Varias provincias.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
Aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 3

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 3

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 25 125 525,00 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Acuerdo Marco para el suministro e instalación de infraestructuras de comunicaciones 2019-2021.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32500000 Telecommunicatiebenodigdheden

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
25 125 525,00 EUR (tributos excluidos).
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 36 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Fianza provisional: 2 % del importe neto de la licitación.
Fianza definitiva: 0,5 % del importe neto de la licitación más el 3,5 % del importe neto de la adjudicación para cada pedido.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Ver Pliego de Cláusulas Particulares.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Ley 18/1982, de 26 de mayo.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden:
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Ver Pliego de Cláusulas Particulares.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Ver Pliego de Cláusulas Particulares.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Ver Pliego de Cláusulas Particulares.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
DTC-482/2018
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 3.12.2018 - 13:30
Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja
Prijs: EUR
Betalingstermijnen en -methode: En efectivo.
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
3.12.2018 - 13:30
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.
IV.3.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Plaats

Se comunicará oportunamente solo a través del perfil del contratante.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Acto público.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Telefoon: +34 913491446/47/51
Fax: +34 913491441
Internetadres: http://www.minhap.gob.es

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
2.11.2018