Leveringen - 495278-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216

Spanje-Madrid: Telecommunicatiebenodigdheden

2018/S 216-495278

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Aena S. M. E., S. A.
Postadres: C/ Peonías, 12
Plaats: Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Ter attentie van: Dirección de Contratación
E-mail: depcondesc@aena.es
Telefoon: +34 671728384
Fax: +34 913212712

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.aena.es

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Officiële benaming: Registro General de Aena S. M. E., S. A.
Postadres: C/ Peonías, 12
Plaats: Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Telefoon: +34 913212710
Internetadres: http://www.aena.es

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Registro General de Aena S. M. E., S. A.
Postadres: C/ Peonías, 12
Plaats: Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Telefoon: +34 913212710
Internetadres: http://www.aena.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32500000 Telecommunicatiebenodigdheden

Beschrijving
Telecommunicatiebenodigdheden.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 3.12.2018 - 13:30
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
3.12.2018 - 13:30
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Spaans.