Leveringen - 495296-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Software en informatiesystemen

2018/S 216-495296

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ministry of Defence
1000
Ter attentie van: Antonio Stojkoski
Skopje
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23283101
E-mail: antonio.stojkoski@morm.gov.mk
Fax: +389 23283025

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.morm.gov.mk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Ministry of Defense of RM, Department of logistics
ul.Ilindenska bb, Skopje
Ter attentie van: Biserka Petrovska
Skopje
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23283054
E-mail: biserka.petrovska@morm.gov.mk
Fax: +389 23283025
Internetadres: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6669625f-93d1-4a6f-a9b1-b840b1ac697e/1

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Ministry of Defense of RM, Department of logistics
ul.Ilindenska bb, Skopje
Ter attentie van: Biserka Petrovska
1000 Skopje
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 23283054
E-mail: biserka.petrovska@morm.gov.mk
Fax: +389 23283025

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/home
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/home
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/home
Noord-Macedonië

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

48000000

Beschrijving
Software en informatiesystemen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.12.2018 - 10:30
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere: Macedonian.