Leveringen - 495299-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2018/S 216-495299

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

PE for Forest Management “Makedonski Sumi”
str. Pero Nakov No. 128
Contactpunt(en): Snezana Janceska
1000 Skopje
Noord-Macedonië
Telefoon: +389 2581080
E-mail: snezana.janceska@mkdsumi.com.mk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mkdsumi.com.mk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34300000

Beschrijving
Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26.11.2018 - 10:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
26.11.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere: Macedonian