Werken - 495311-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-495311

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Forsvarsbygg
975 950 662
Postboks 405 Sentrum
Oslo
0103
Noorwegen
Contactpersoon: Hanne Thomassen
Telefoon: +47 98879345
E-mail: hanne.thomassen@forsvarsbygg.no
NUTS-code: NO05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.forsvarsbygg.no

Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2668

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

R00453 — Framework Agreement, Building Works Contractor Services, the Bergen Region — Contract Award

Referentienummer: 2017/3672
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The Norwegian Defence Estates Agency hereby informs that a Framework Agreement for building works contractor services has been entered into for Hordaland and Sogn and Fjordane.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract award: the contract shall cover the requirements for building works contractor services. NDEA has a separate Framework Agreement for construction machinery/works contractor service.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement period is 2 (two) calendar years after the contracts have been initiated. NDEA has the option for extending the contract for up to (1) one year, plus (1) year plus (1) year. The maximum contract period is (5) five years.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 117-267083
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Framework Agreement, Building Works Contractor Services, the Bergen Region

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Åsane Byggemesterforretning AS
962116663
Ulset
5119
Noorwegen
NUTS-code: NO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Forsvarsbygg
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
KOFA
Bergen
Noorwegen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018