Leveringen - 495313-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Noorwegen-Vadsø: Teleconferentiediensten

2018/S 216-495313

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sykehusinnkjøp HF
916879067
Postboks 40
Vadsø
9811
Noorwegen
Contactpersoon: Elin Vorren
Telefoon: +47 77628321
E-mail: elivor@sykehusinnkjop.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/94113015.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prior Information Notice: Telementoring equipment in Helse Nord [Northern Norway Regional Health Authority]

Referentienummer: 2018/1373
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64224000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sykehusinnkjøp, northern division, extends an invitation to a supplier conference on Skype or presentation in Tromsø for telementoring equipment.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80420000
80320000
32500000
32232000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO073
NUTS-code: NO071
NUTS-code: NO072
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The hospitals in iHelse Nord [the Northern Norway Regional Health Authority] want to use telementoring to communicated between the hospital regardless of location. The objective is to achieve better support, education and training by connecting with the expertise shared between the hospitals. The manner of communication will be via audio, image and screens one can illustrate on. The equipment will be used both in real-time and for recording. It is thought that the telementoring equipment must be able to communicate with all types of equipment that produce audio and imaging in an operating theatre.

We want a dialogue conference, relevant dates will be 20 or 27 November.

Tenderers are requested to register their interest to:

elin.vorren@sykehusinnkjop.no

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
06/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018