Leveringen - 495318-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Voertuigen voor wegenonderhoud tijdens de winter

2018/S 216-495318

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
915 705 243
Pb.1514 Vika
Oslo
0117
Noorwegen
Contactpersoon: Marit Nygaard
Telefoon: +47 21802180
E-mail: marit.nygaard@kid.oslo.kommune.no
NUTS-code: NO011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/309709

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223831&B=OSLO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223831&B=OSLO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Leisure, Culture and Sport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2018-KID-024 Preparation machine for Lillomarka arena

Referentienummer: websak 18/377
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34143000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Oslo Municipality c/o the municipal undertaking for culture and sports facilities, hereafter called the Contracting Authority, invites tenderers to an open tender contest for the procurement of a preparation machine for Lillomarka arena, ski and biathlon arena.

Lillomarka arena was completed in June 2018. The arena has been facilitated for cross country skiing and biathlon, with snow making installations for winter use and roller skis for summer use. In order to operate the cross country arena, there is a need for a machine that is suitable for handling snow in all phases, from man-made snow in heaps to prepared tracks for training and competitions.

The objective of the procurement is to make sure that the municipality has a machine that is dimensioned for preparing the ski tracks in Lillomark arena, with the standard and quality required for organised and unorganised training, as well as some competitions. See the tender documentation and associated appendices.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000
34100000
34140000
37411000
42990000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lillomarka arena, Grorud, Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A preparation machine is to be procured for Lillomarka ski and biathlon arena.

Lillomarka arena was completed in June 2018. The arena has been facilitated for cross country skiing and biathlon, with snow making installations for winter use and roller skis for summer use. In order to operate the cross country arena, there is a need for a machine that is suitable for handling snow in all phases, from man-made snow in heaps to prepared tracks for training and competitions.

The objective of the procurement is to make sure that the municipality has a machine that is dimensioned for preparing the ski tracks in Lillomark arena, with the standard and quality required for organised and unorganised training, as well as some competitions. See the tender documentation and annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tax certificate:

The selected tenderer will be required to present a tax certificate and a VAT certificate. The tax certificate must not be older than six months old at the deadline for submitting a request for participation in the competition or tender. For building and construction contracts, the tenderer shall require an equivalent tax certificate from all sub-suppliers when contracts are signed for the assignment with a value exceeding 500 000 NOK excluding VAT.

Company Registration Certificate:

Requirement:

— The tenderer shall be a legally established company.

Documentation requirement:

— Norwegian companies: Company Registration Certificate

— Foreign companies: Proof that the company is registered in a trade index or business register as prescribed by the law of the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement:

The tenderer must have the financial capacity to implement the assignment. Under this bullet point the Contracting Authority will be subject to assessment of turnover, annual results, and key figures in the balance sheet.

Documentation requirement:

Credit rating not older than 6 months. The Contracting Authority reserves the right to obtain the credit rating from a certified credit rating institution.

Eventuele minimumeisen:

See the tender documentation and annexes

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Requirement:

Tenderers must have delivered machines for preparing cross country ski tracks.

Documentation requirement:

An overview of the 2-5 most relevant deliveries of equivalent machines in the last 3 years, with a short description of the machine, including information on the contracts' values, delivery date and the name of the recipients.

Eventuele minimumeisen:

See the tender documentation and annexes.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation and annexes.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
KOFA
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
E-mail: post@kofa.no

Internetadres: http://www.kofa.no/no/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
KOFA
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018