Leveringen - 495322-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Nesna: Brandweerwagens

2018/S 216-495322

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nesna kommune
939 600 515
Movegen 24
Nesna
8700
Noorwegen
Contactpersoon: Thomas Wirthgen
Telefoon: +47 75067000
E-mail: thomas.wirthgen@nesna.kommune.no
Fax: +47 75067001
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.nesna.kommune.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/354452

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224180&B=KGVLIGHT
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224180&B=KGVLIGHT
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of 1 brand new crew vehicle and 1 brand new rescue vehicle

Referentienummer: 18-01-02-Brannbiler
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement of 1 brand new crew vehicle and 1 brand new rescue vehicle for Nesna municipality.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213
34223300
72591000
80590000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

8700 Nesna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement of 1 brand new crew vehicle and 1 brand new rescue vehicle for Nesna municipality.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 21/12/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additional deliveries

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers shall be registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contract. Creditworthiness with no requirement for guarantees will be sufficient to meet the requirement.

Tenderers shall enclose a credit rating. The credit appraisal shall be based on the most recent public accounting figures, not older than 6 months from the deadline for receipt of tenders. The rating must be carried out by a credit rating company with a licence to conduct this service.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

The tenderer must have experience from comparable assignments.

A good and well-functioning quality assurance system is required for the services that shall be provided.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Nesna municipality, c/o The Planning Department

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

The tenderers shall not participate

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rana tingrett
Nytorget 1
Mo i Rana
8622
Noorwegen
Telefoon: +47 75431740
E-mail: rana.tingrett@domstol.no

Internetadres: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/rana-tingrett/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018