Diensten - 495337-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Noorwegen-Oslo: Diensten voor ontwikkeling van statistieksoftware

2018/S 216-495337

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Forsvarsmateriell
916075855
Grev Wedels plass 1
Oslo
0151
Noorwegen
Contactpersoon: Alexandra Reichelt
Telefoon: +47 67862960
E-mail: areichelt@mil.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/94299114.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFI: Statistics Tool for the Intranet at FisBasis B/U

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212463
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The RFI shall enable the Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA), the ICT capacities, to assess the possibility for establishing an adequate statistics tool for the Defence sector's intranet, for measuring the effect of the determined internal communication goals.

The RFI does not involve any financial obligations.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48463000
48220000
72212220
48510000
72212510
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The RFI shall enable the Norwegian Defence Materiel Agency (NDMA), the ICT capacities, to assess the possibility for establishing an adequate statistics tool for the Defence sector's intranet, for measuring the effect of internal communication The intranet is one of the most important tools that the Defence sector utilises for internal communication. By using the intranet actively, the Defence sector ensures that the personnel is getting an easy access to important information.

The objective of the statistics tool is to reach the determined communication goals for the internal communication.

The RFI does not involve any financial obligations.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018