Diensten - 495354-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Lillestrøm: Diensten op het gebied van banken en investeringen

2018/S 216-495354

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Skedsmo Kommune
938 275 130
Pb 414 Fakturamottak
Lillestrøm
2001
Noorwegen
Contactpersoon: Kari Måseide Sørlie
E-mail: karims@skedsmo.kommune.no
NUTS-code: NO012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skedsmo.kommune.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement — Main Bank Agreement

Referentienummer: 18/3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fet, Skedsmo and Sørum municipalities will merge and shall from 1.1.2020 be called Lillestrøm municipality. From this date the three other municipalities will no longer exist. The main bank agreement shall be valid for Skedsmo municipality for the period 14.12.2018 until 31.12.19. Lillestrøm municipality will formally be established from 1.1.2020. However, the municipal council for the new municipality will be elected in autumn 2019. The main bank agreement shall therefore apply for Lillestrøm municipality from autumn 2019. From 1.1.2020 Lillestrøm municipality will be the Contracting Authority and the Customer in the contractual relationship.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 91 393 246.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012
NUTS-code: NO0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fet, Skedsmo and Sørum municipalities will merge and shall from 1.1.2020 be called Lillestrøm municipality. From this date the three other municipalities will no longer exist. The main bank agreement shall be valid for Skedsmo municipality for the period 14.12.2018 until 31.12.19. Lillestrøm municipality will formally be established from 1.1.2020. However, the municipal council for the new municipality will be elected in autumn 2019. The main bank agreement shall therefore apply for Lillestrøm municipality from autumn 2019. From 1.1.2020 Lillestrøm municipality will be the Contracting Authority and the Customer in the contractual relationship.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Computer solutions and systems / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Service, technical assistance and consulting / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-297979
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SpareBank1Østlandet
920 426 530
Strandgata 15
Hamar
2317
Noorwegen
E-mail: arve.knudsen@sb1ostlandet.no
NUTS-code: NO012

Internetadres: http://www.sb1ostlandet.no

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 393 246.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The value of the contract is stated in negative figures.

Visma notice: https://opic.com/id/afacsuzyzx

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KOFA
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018