Diensten - 495359-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Noorwegen-Oslo: Onderdelen voor helikopters

2018/S 216-495359

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Forsvarsmateriell
916075855
Grev Wedels plass 1
Oslo
0151
Noorwegen
Contactpersoon: Özkan Alkan
Telefoon: +47 63899371
E-mail: oalkan@mil.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/94566594.aspx

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ex-Ante Voluntary Notice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34731700
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance contract for lifts for NH90, as well as spare parts for lifts.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34711500
34731000
50210000
50212000
50600000
50650000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO07
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forsvarsmateriell (FMA) would like to procure maintenance services for the maintenance of lift components for NH90, after the current maintenance contract for the system expires. The necessary spare parts for the maintenance are also to be procured. The Norwegian Air Force´s requirements for an Original Equipment Manufacturer (OEM) limits the selection to only one candidate. FMA would therefore like to issue this ex-ante voluntary notice to inform the market before the supplier is contracted.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Only one supplier can fulfil the Norwegian Defence´s requirements for component maintenance of lifts, including the Original Equipment Manufacturer requirements. The procurement cannot, thus, be made after a competition. This ex-ante voluntary notice is being issued to inform the market of the situation.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2014/S 098-172105

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

The Contract has not yet been signed

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
UTC Aerospace Systems
2727 E. Imperial Highway
Brea
92821
Verenigde Staten
NUTS-code: 00
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 40 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Forsvarsmateriell Luftkapasiteter, Kontraktsavdeling
Fetveien 80-84
Kjeller
2007
Noorwegen
Telefoon: +47 63899371
E-mail: oalkan@mil.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018