Leveringen - 495372-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Zwitserland-Nänikon: Meubilair

2018/S 216-495372

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
PUBLICS
Stationsstraße 57
Nänikon
8606
Zwitserland
Contactpersoon: Susanne Sieber
E-mail: susanne.sieber@publics.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

Adres van het kopersprofiel: www.publics.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1046139
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
PUBLICS
Stationsstraße 57
Nänikon
8606
Zwitserland
Contactpersoon: Susanne Sieber
E-mail: susanne.sieber@publics.ch
NUTS-code: CH0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung und Montage von Schulmobiliar

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mobiliar für total 10 Klassenräume (mit integriertem Gruppenraum), 1 Informatikraum, 1 Naturkundezimmer, 1 Zeichnungszimmer

— Pulte, Tische, Stühle, Regale, Schränke, für Schüler Oberstufe und für Lehrpersonen,

— Säurebeständige Pulte Naturkundezimmer,

— Zeichnungstische Zeichnungszimmer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000
39120000
39121000
39122000
39130000
39131000
39134000
39160000
51000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schule Pfäffikon

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mobiliar für total 10 Klassenräume (mit integriertem Gruppenraum), 1 Informatikraum, 1 Naturkundezimmer, 1 Zeichnungszimmer

— Pulte, Tische, Stühle, Regale, Schränke, für Schüler Oberstufe und für Lehrpersonen,

— Säurebeständige Pulte Naturkundezimmer,

— Zeichnungstische Zeichnungszimmer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/12/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Verhandlungen: keine.

Rechtsmittelbelehrung: gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Schlusstermin/Bemerkungen: Eingang am Eingabeort maßgebend (nicht Poststempel) keine eingeschriebenen Sendungen E-Mail erwünscht und Frist während.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 7.11.2018, Dok. 1046139.

Gewünschter Termin für schriftliche Fragen bis: 30.11.2018.

Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab 8.11.2018 bis 3.12.2018

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018