Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 495738-2021

01/10/2021    S191

Slovensko-Bratislava: Osobné automobily

2021/S 191-495738

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 173-451107)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Tomáš Heriban
E-mail: tomas.heriban@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.bratislava.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup motorových vozidiel

Referenčné číslo: MAGS OVO 60735/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
34110000 Osobné automobily
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup osobných motorových vozidiel podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé časti.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/09/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 173-451107

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 05/10/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 12/10/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 05/10/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 12/10/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: