Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 496568-2021

01/10/2021    S191

Nederland-Rotterdam: Schoonmaken van scholen

2021/S 191-496568

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam
Postadres: Henegouwerplein 14
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3021 PM
Land: Nederland
Contactpersoon: P/A CSG - A. (Ans) Bloem
E-mail: ab@csg-bv.nl
Telefoon: +31 345544800
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.csg-bv.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185909
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185909
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CVO Rotterdam - EU Aanbesteding Schoonmaak en Glas

Referentienummer: 2021/1014240
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919300 Schoonmaken van scholen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing van Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO Rotterdam) te Rotterdam.

Hieronder vallen de scholen van onder andere Accent, Comenius College, CVO Zuid (CSG Calvijn, Farelcollege en Máximacollege), Marnix Gymnasium, Melanchthon, Scholengroep Penta, Zuider Gymnasium en Focus Beroepsacademie. Zij vormen samen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o..

Met ruim 2.400 betrokken medewerkers verzorgt men dagelijks onderwijs aan ruim 21.000 leerlingen. Het aantal schoollocaties bedraagt 41.

CVO Rotterdam gaat voor de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing per 1 april 2022 voor het 1e deel van de locaties een Overeenkomst aan. Per 1 september 2022 volgt het 2e en laatste deel van de locaties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CVO Rotterdam gaat voor de dienstverlening

schoonmaakonderhoud en glasbewassing per 1 april 2022 en per 1 september 2022, met één Opdrachtnemer één Overeenkomst aan, voor totaal 41 schoollocaties.

De Overeenkomst betreft een resultaatgericht contract voor alle schoonmaakwerkzaamheden, regulier en periodiek interieur- en vloeronderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2022
Einde: 31/03/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale duur van zeven (7) jaar, te weten een vaste, initiële periode van drie (3) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot viermaal (4x) één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/11/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:05
Plaats:

Culemborg

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bij de opening van de digitale kluis zullen geen Inschrijvers worden toegelaten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

medio begin jaar 2028

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie de Aanbestedingsdocumenten voor nadere informatie voor de plenaire bijeenkomst op dinsdag 5 oktober 2021, aanvang 10:00 uur en verwachte eindtijd 14:30 uur.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2021