De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 496672-2017

13/12/2017    S239

België-Gent: Softwareprogrammering en -advies

2017/S 239-496672

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 224-466083)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Gent
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: aankoopbeleid@ugent.be
Telefoon: +32 92643219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ugent.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291631

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LMS

Referentienummer: Universiteit Gent-17OMB003-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Naar een toekomstgericht, intuïtief, gebruikersvriendelijk en rijk uitgerust LMS

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/12/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 224-466083

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijzigingen in de minimale vereisten qua technische- en beroepsbekwaamheid