Diensten - 497351-2017

14/12/2017    S240

Italië-Ispra: Verzameling van bodemgegevens in Soter-formaat van 14 landen die deel uitmaken van de Donau-strategie, op schaal 1:250 000.

2017/S 240-497351

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 199-408701)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, JRC - Joint Research Centre, JRC.D - Sustainable Resources, JRC.D.3 - Land Resources
Postadres: Via Enrico Fermi 2749,TP 581
Plaats: ISPRA
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
Contactpersoon: Finance & Procurement Unit R.8-Ispra
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verzameling van bodemgegevens in Soter-formaat van 14 landen die deel uitmaken van de Donau-strategie, op schaal 1:250 000.

Referentienummer: JJRC/IPR/2017/D.3/0002/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72320000 Databasediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In het kader van de JRC-ondersteuning voor de Donau-strategie is de ontwikkeling van een bodemdatabank op schaal 1:250 000 volgens de Soter-methodologie gepland. Er wordt verwacht dat de 14 landen die deel uitmaken van de Donau-strategie zullen bijdragen met bodemgegevens uit hun land volgens een specifieke technische procedure. Deze procedure vereist dat bodemgegevens die in een land beschikbaar zijn worden ingevoerd in een databankstructuur volgens specifieke regels (Soter-formaat). Deze (lege) databankstructuur zal voor elk land beschikbaar zijn en er zullen gedetailleerde richtsnoeren worden gegeven voor het vullen van de databankstructuur. Het eindresultaat van de aanbesteding is de beschikbaarheid van 14 afzonderlijke nationale databanken met bodemgegevens in het Soter-formaat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/12/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 199-408701

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 15/12/2017
Te lezen:
Datum: 04/01/2018
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 18/12/2017
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 09/01/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: