Leveringen - 49840-2023

25/01/2023    S18

România-București: Guri de sondă

2023/S 018-049840

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 24593762
Adresă: Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, Et. 8, Sectorul 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014472
Țară: România
Persoană de contact: ExxonMobil Global Services
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefon: +40 318607200
Fax: +40 318607280
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.exxonmobil.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare si suport pentru instalarea de capete de sonda, inclusiv servicii asociate (Supply and installation support of wellheads, including associated services)

Număr de referinţă: RO-NP-04
II.1.2)Cod CPV principal
43612400 Guri de sondă
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul Contractului include urmatoarele:

• furnizarea si suport pentru instalarea de sisteme subacvatice de capete de sonda

• inchirierea instrumentelor pentru introdus

• personal de service

• alte servicii incidentale (de exemplu: depozitare, achizitionare de consumabile)

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43121100 Utilaje de exploatare a gurilor de sondă
76521000 Servicii de instalaţii marine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Romania, Marea Neagra

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nici o descriere

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Numarul de deplasari necesar pentru instalarea capetelor de sonda corelate cu instrumentele propuse de fiecare candidat / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici Tehnice / Pondere: 25
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Val max incl op sist cap de sonda pe cicl de viata:art 117 lit.c-L99/'16;var cant:art 236-L99/'16.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 185-380120
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

INFO COMPLETE SI DETALIATE DESPRE PUNCTAJUL (ALGORITMUL DE CALCUL) PT LIMITAREA NR DE CANDID. REFERITOR LA SECT IV.1.2 DIN FISA DE DATE A ACHIZITIEI (FDA) SUNT PREZENT. IN ANEXA 2 LA FDA–CRT. DE SELECTIE.

A. Media cifrei de afaceri anuala in ultimele 3 ex. fin. incheiate (`14, `15, `16)-pondere 75%

B. Livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (pana la termenul limita ptr depunerea Solicitarii de Participare (SdP))-pondere 25%

Info pt aplic. crt. de selectie vor fi obtinute din DUAE (raspuns) si doc. suport prezentate de Candidat, la cerere.

Nr de pct pe care un Candidat le obtine se determina utilizand formula: (N-(P-1)*10 pct, unde: N – nr de Candidati; P – pozitia in clasament de la cea mai mare la cea mai mica medie a cifrei de afaceri anuala / nr de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametrul mare livrate in ultimii trei ani; „10 pct"- pasul utilizat pentru calcularea pozitiei candidatului in raport cu crt. de selectie.

Daca 2 sau mai multi Cand. au obtinut acelasi nr de pct dupa ce Entitatea Contractanta (EC) a aplicat crt. de selectie, departajarea lor se va realiza tinand cont de cantit cea mai mare de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametru mare livrate in ultimii 3 ani. Se va acorda prioritate Candid cu cel mai mare nr de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametru mare livrate in ultimii 3 ani.

Daca la finaliz. celei de a 2a etape a procedurii, exista Oferte Finale (OF) cu acelasi nr de puncte, in urma aplicarii crt. de atribuire, EC va selecta OF acordand prioritate OF care, pe baza info incluse in Prop Tehn Fin, se va determina ca are cea mai mare contributie la dezv. capacit. activit. econom. locale (din RO). Determinarea contributiei la dezv. capacit. activit. econom. locale (din RO) se va realiza pe baza urm. info: cel mai mare procent din valoarea Contract. care urmeaza a fi cheltuit ptr continut local (materiale si forta de munca) inclus in Prop. Tehn. la capit. continut national si local, ca raspuns la continutul Doc. Descrip.

IN APLIC. PREVED ART 164 DIN L. 99/2016 SI ART 22 ALIN 3 DIN HG 394/2016 SI, IN SCOPUL DE A OFERI OPERATORILOR ECONOMICI (OE) INFO COMPLETE, INFO INCLUSE IN FDA SUNT SUPLIMENTATE CU INFO SI INSTRUC. DESPRE CUM TREBUIE CITITA/ANALIZATA DOC. DE ATRIBUIRE (ANEXA 1 LA FDA).

Candidatii rezidenti in tarile CE si Spatiul Economic EU, pot consulta site-ul CE-DG Crestere economica la https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ ptr a identifica si compara doc. echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de EC in FDA.

Serviciul web ptr DUAE disponibil la https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome poate fi acces. de orice parte implic. in procedura care trebuie sa prez. un DUAE.

Imposibilitatea de a pune la dispozitie info relevante in sect. DUAE sau declaratiile false in legatura cu info oferite pot duce la excluderea OE din procedura.

Prin indicarea adresei unde dovezile sunt disponibile in format electronic, OE este de acord ca EC poate prelua documentatia, avand in vedere normele nationale de punere in aplicare a Dir. 95/46/CE privind preluc. datelor cu caracter personal, in special a categ. speciale de date, cum ar fi infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate.

Nota: DUAE definit ca atare in L99/2016 este denumit si DEAU in Dir. Europ. CE 2014/25 si reprez. acelasi document.

Note restrictive

In afara de a desemna un document ca "SIGILAT" in scopul nedivulgarii altor parti in conf. cu art 231, alin 6 din L. 99/2016, prin transmiterea unei SdP, Candid. este de acord sa nu marcheze drept confidential niciun doc. (inclusiv schite) transmise in cadrul SdP. Candidatul este de acord ca in cazul in care apar astfel de insemnari pe orice doc, EC este autorizata sa elimine si/sau sa nu ia in considerare orice astfel de limbaj restrictiv si este libera sa utilizeze si sa dezvaluie orice sau toate info continute de acestea catre companiile sale afiliate sau a unor terti, fara nici o explicatie catre Candid.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Adresă: Calea Floreasca 169 A, Corp B, Et. 8, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 014472
Țară: România
E-mail: alin.stirbu@exxonmobil.com
Telefon: +40 318607200
Fax: +40 318607280
Adresă internet: www.exxonmobil.com
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/01/2023