Diensten - 499936-2018

13/11/2018    S218    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2018/S 218-499936

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: agnes.zsabokorszky@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17958153
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.gov.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keretmegállapodás 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 000 000 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79342200 Promotiediensten
79822500 Maken van grafische ontwerpen
79311200 Diensten voor het uitvoeren van enquêtes
79416000 Public relationsdiensten
79821000 Afwerken van drukwerk
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
92112000 Diensten in verband met de productie van films en video's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-code: HUZ EXTRA-REGIO NUTS 1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország egész területe, de adott esetben, más országok is.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkákra vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az minden esetben a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő feladatok köre jellemzően, de nem kizárólagosan kiterjed kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film- és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök gyártása, szállítás, médiatervezés és vásárlás, valamint rendezvényszervezési feladatok ellátására. A keretmegállapodás alkalmazására, figyelemmel az önként csatlakozókra is, becsülten 1100-1300 szervezet köteles, illetve jogosult.

V.2.5) ponthoz az alvállalkozásra vonatkozó információk:

New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: kutatási feladatok, minőségmenedzsment, PR ügynökségi szolgáltatások, rendezvényszervezési feladatok, média tervezés és vásárlás

Trinity International Communications Kft.: Kommunikáció tevékenységek ellátása, Grafikai tervezés, Rádióreklám gyártása, Fotózás, Kutatási feladatok, Integrált reklámügynökségi szolgáltatások, Integrált reklámügynökségi tevékenység - online ügynökségi feladatok

Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.: Rendezvényszervezési feladatok ellátása, Rendezvényhez kapcsolódó fotózás

SPRINT: Dekorációs és marketing eszközök gyártása, Filmgyártás, Integrált reklámügynökségi tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladatok, Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladatok

Network360 Reklámügynökség Kft.: Grafikai tervezési feladatok egy része; Gyártási feladatok (dekorációs és marketing eszközök, reklámajándékok, fotózás, rádió, filmek, utazás és szállítás, nyomdai szolgáltatások) egy része; Integrált reklámügynökségi szolgáltatások egy része; Integrált reklámügynökségi tevékenység (online ügynökségi feladatok) egy része; Kutatási feladatok része; PR ügynökségi szolgáltatások egy része; Stratégiai tervezés és tanácsadás egy része; Rendezvényszerezési feladatok egy része

Affiliate Network Kft.: Médiatervezés egy része, Médiatervezés egy része, Médiavásárlás egy része, Minőségbiztosítási feladatok egy része

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 29. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 21
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 30. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 31. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 13
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 32. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 33. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 13
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 34. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 35. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 36. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 37. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 38. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 39. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 40. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 41. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 21
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 42. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 43. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 11
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 44. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 45. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 46. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 47. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Név: 48. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Weging: 3
Prijs - Weging: 362
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 073-162028
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
E-mail: gyula.balasy@newland.hu, kozbeszerzes@newland.hu
Telefoon: +36 309863831
Fax: +36 17462803

Internetadres: http://www.newland.hu/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
E-mail: gyula.balasy@lounge.hu
Telefoon: +36 309863831
Fax: +36 17462803

Internetadres: http://www.newland.hu/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Network 360 Reklámügynökség Kft.
Postadres: Lisznyai u. 38. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1016
Land: Hongarije
E-mail: nagy.brigitta@network360.hu
Telefoon: +36 13988350
Fax: +36 17002893

Internetadres: http://www.network360.hu/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Affiliate Network Kft.
Postadres: Lisznyai u. 38. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1016
Land: Hongarije
E-mail: nagy.brigitta@network360.hu
Telefoon: +36 13988350
Fax: +36 17002893

Internetadres: http://www.network360.hu/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trinity International Communications Kft.
Postadres: Kiscelli utca 104.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
E-mail: rita.viczko@trinity.hu
Telefoon: +36 203964099
Fax: +36 13292488

Internetadres: https://youngandtrinity.hu/hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Postadres: Kiscelli utca 104.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1037
Land: Hongarije
E-mail: bence.enekes@youngandpartners.hu
Telefoon: +36 202443343
Fax: +36 16315055

Internetadres: https://youngandtrinity.hu/hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SPRINT NYOMDA Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.
Postadres: Teve utca 24–28. B. lház. 5. em. 3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1139
Land: Hongarije
E-mail: herczeg.peter@sprintnyomda.hu
Telefoon: +36 309840819
Fax: +36 46560409

Internetadres: https://youngandtrinity.hu/hu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 000 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

A II.2.4) pontban kerül ismertetésre.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A II.2.5. ponthoz: További részszempontok/súlyszámok: Minőségi kritérium - Név: 49. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)/3.

50. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%)/3.

51. Mintafeladat/160.

52. Szociális szempont-Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő)/12.

53. Szociális szempont-Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése (fő)/12. Ár értékelési alszempontok:

Szakemberek munkadíjai vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/18

Grafikai tervezés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/23

Gyártás(dekorációs és marketing eszközök) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/9

Gyártás(reklámajándékok-irodaszer)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(reklámajándékok-technológia)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(reklámajándékok-utazás)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(reklámajándékok-otthon)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(reklámajándékok-szabadidő)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(reklámajándékok-egészség)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(reklámajándékok-játékok)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(reklámajándékok-szerszámok)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(reklámajándékok-ruházat)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/1

Gyártás(fotózás)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/9

Gyártás(rádió)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/11

Gyártás(filmek)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/16

Gyártás(utazás és szállítás)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/9

Gyártás(nyomdai szolgáltatások)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/16

Integrált reklámügynöki szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/56

Integrált reklámügynöki tevékenység(on-line kommunikáció)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/34

Kutatási feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/48

PR ügynöki szolgáltatás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/50

Stratégiai tervezés és tanácsadás vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/23

Rendezvényszervezés(helyszín)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/5

Rendezvényszervezés(technika)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/5

Rendezvényszervezés(berendezés, dekoráció)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/5

Rendezvényszervezés(catering)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/6

Rendezvényszervezés(programok, előadók)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár 5

Rendezvényszervezés(szállás)vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár(nettó, HUF)/5

Nyertes AT-K adószámai:

Network Kft. 23480197-2-41

Affiliate Kft. 14924390-2-41

Trinity Kft. 23076763-2-41

Young and Partners Kft. 14288148-2-41

SPRINT NYOMDA Kft. 10344985-2-41

New Land Kft. 24670827-2-43

Lounge Kft. 22715544-2-43

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/11/2018