Werken - 501159-2020

23/10/2020    S207

België-Antwerpen: Brugrenovatiebouw

2020/S 207-501159

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2845
Land: België
Contactpersoon: ir. Mohammed Al Bouzidi
E-mail: mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 32246887
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375285
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390339
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390339
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+A%27pen-X10-A13-120_1M3D8E-20-23-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Beheer wegen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vernieuwen van voegen en leuningen in Antwerpen

Referentienummer: AWV A'pen-X10-A13-120_1M3D8E-20-23-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221119 Brugrenovatiebouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is:

— het plaatsen van brugdekvoegen voor brug 0715 en brug 0717 in rijrichting Hasselt,

— het uitvoeren van asfalteringswerken op de E313 van ± kmpt. 3.44 tot ± kmpt. 3.99 in de rijrichting Hasselt en van ± kmpt. 3.97 tot± kmpt. 3.91 in de rijrichting Antwerpen,

— het insnijden van de asfaltverharding voor brug 2011 in rijrichting Hasselt en Antwerpen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45341000 Plaatsen van leuningen
45233120 Wegenbouwwerken
45233142 Herstellen van wegen
45233294 Plaatsen van wegsignalisatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

E313 provincie Antwerpen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare procedure voor aanneming van werken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 22
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-225854
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Agentschap Wegen en Verkeer

Afdeling Antwerpen

Anna-Bijnsgebouw

Lange Kievitstraat 111-113 bus 41

2018 Antwerpen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De publicatietermijn wordt ingekort tot 21 kalenderdagen conform art. 36 § 2 Wet Overheidsopdrachten d.d. 17.6.2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2020