Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 50260-2023

25/01/2023    S18

România-Miercurea Ciuc: Gaze naturale

2023/S 018-050260

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: GOSCOM S.A.
Număr naţional de înregistrare: 10138656
Adresă: Strada: Salcam, nr. 1
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530153
Țară: România
Persoană de contact: Lehel-Antal Ábrahám
E-mail: office@goscom.ro
Telefon: +40 743091409
Fax: +40 266324614
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.goscom.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161922
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare gaze naturale în perioada 2023 aprilie - 2023 iunie

Număr de referinţă: 1013865620231
II.1.2)Cod CPV principal
09123000 Gaze naturale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare gazelor naturale este necesară pentru alimentarea locurilor de consum și va fi utilizat la producerea energiei termice prin ardere.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 069 015.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Municipiul Miercurea Ciuc

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare gazelor naturale este necesară pentru alimentarea locurilor de consum și va fi utilizat la producerea energiei termice prin ardere.

La calcularea valorii estimate s-a avut în vedere cantitatea totală de gaze naturale (1.807,00 MWh) și pretul unitar cu furnizorul actual.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1

Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr.99/2016

Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin.

(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016

Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla în oricare din situațiile prevăzute la art.73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menționat sunt următoarele: Biro Hajnalka, Ábrahám Lehel-Antal.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasaca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN) si detin licenta de furnizare a gaze naturale valabila la momentul prezentarii in conformitate cu prevederile art. 118 si 119 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Documente justificative:

1) Pentru persoane juridice romane/straine: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / autorizatie de functionare / alte documente echivalente, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN). Prin depunerea certificatului constatator ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile / reale la data prezentarii documentului.

2) Pentru persoane fizice romane / straine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare / atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).

Prin depunerea documentelor ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.

Documentele care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica, vor fi în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul /ofertantul/asociatul este stabilit si se vor prezenta in original/copie legalizata, de ofertant, asociat, subcontractant, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

3) Licenta de furnizare gaze naturale valabila la momentul prezentarii in conformitate cu prevederile art. 118 si 119 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare se va constitui conform art. 35 din HG 395/2016, in valoare de 20.000,00 lei.

Perioada de valabilitate va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, adica 30 de zile.

Se poate depune sub orice forma stipulata a art. 36 din HG 395/2016.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/02/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/03/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/02/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/01/2023