Diensten - 50303-2023

25/01/2023    S18

Polska-Kalisz: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

2023/S 018-050303

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kalisz
Krajowy numer identyfikacyjny: 250855877
Adres pocztowy: Główny Rynek 20
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Grabowska
E-mail: wgos@um.kalisz.pl
Tel.: +48 627654403
Faks: +48 627654407
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kalisz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza

Numer referencyjny: WGOŚ.2711.0014.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego tj. na terenie miasta Kalisza.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do infrastruktury oświetleniowej,

2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zmierzających do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej.

3. Ilekroć mowa w niniejszym ogłoszeniu o „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 596 884.03 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50232110 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

w granicach administracyjnych miasta Kalisza

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej niż od 01.01.2023r.) do 31.12.2023r. usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego tj. na terenie miasta Kalisza, w tym infrastruktury oświetleniowej zmodernizowanej w ramach projektów, o których mowa niżej.

2. Z przyczyn organizacyjnych związanych z realizacją projektu dofinansowanego z WRPO oraz ZIT, w wyniku przeprowadzonego postępowania zawarte zostały cztery umowy:

-Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego, tj. na terenie miasta Kalisza - dalej Umowa 1;

-Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej zmodernizowanej w ramach projektu dofinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego, tj. na terenie miasta Kalisza - dalej Umowa 2;

-Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego, tj. na terenie miasta Kalisza, według punktów poboru energii zmodernizowanych przez OUiD Sp. z o.o. w ramach dofinansowania z WRPO - dalej Umowa 3;

-Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Zamawiającego, tj. na terenie miasta Kalisza, według punktów poboru energii zmodernizowanych przez OUiD Sp. z o.o. w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego - dalej Umowa 4.

3. W zakres przedmiotu zamówienia w ramach każdej z zawartych umów wchodzi w szczególności:

1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do infrastruktury oświetleniowej,

2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zmierzających do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej, w szczególności:

a) monitorowanie infrastruktury oświetleniowej,

b) wymiana źródeł światła i innych niesprawnych elementów opraw oświetleniowych;

c) wyjątkowo, w przypadku braku technicznej możliwości naprawy, wymiana oprawy oświetleniowej;

d) regulowanie oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej;

e) naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową;

f) naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw;

g) naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych,

h) zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych;

i) wykonywanie pomiarów okresowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j) zabezpieczenie i usuwanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych oraz przywracanie infrastruktury oświetleniowej do stanu sprzed zdarzeniami komunikacyjnymi, siły wyższej czy też zdarzeniami losowym;

k) pionowanie latarni ulicznych;

l) zarządzanie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej;

m) przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Z uwagi na konstrukcję formularza służącego do wprowadzania niniejszego ogłoszenia Zamawiający zmuszony był wybrać jedną z opcji w pkt II.2.5) powyżej, jednak w rzeczywistości cena, z uwagi na zastosowany tryb udzielenia zamówienia tj. zamówienie z wolnej ręki nie stanowiła kryterium udzielenia zamówienia, a była przedmiotem negocjacji z wykonawcą.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) do zadań własnych gminy z zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Przez finansowanie oświetlenia zgodnie z art. 3 pkt 22 przywołanej wyżej ustawy należy rozumieć finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

Wykonywanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza – stanowiącej przedmiot zamówienia mieści się zatem w wyżej wymienionym katalogu.

Miasto Kalisz nie posiada własnej sieci oświetleniowej i punktów świetlnych. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Kalisza jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., w której Miasto Kalisz posiada 17,11% udziałów. Działalność tej spółki obejmuje szeroko rozumianą usługę oświetleniową, polegającą na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w piśmie z 23.06.2022r. złożyła oświadczenie, iż korzystając z przysługującego jej jako właścicielowi prawa nie wyraża zgody, aby infrastruktura oświetleniowa będąca jej własnością zlokalizowana na terenie miasta Kalisza była udostępniania do prowadzenia eksploatacji i konserwacji podmiotom innym niż przez nią wybranym. Zgodnie z stanowiskiem wykonawcy jako właściciel może on decydować o sposobie eksploatacji sieci oświetleniowej, jak również o wyborze podwykonawców.

Ponadto, z uwagi na brzmienie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne brak tytułu prawnego do obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna uniemożliwia zawarcie umowy przez Miasto Kalisz samodzielnej, bezpośredniej umowy w tym zakresie. Stanowisko to znajduje potwierdzenie również w odpowiedzi Sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2011r. na interpelację poseł Anny Bańkowskiej z dnia 6 kwietnia 2011r., sygn. SPS-023-21809/11 gdzie został wyrażony pogląd, iż „(…) gmina, nie będąc właścicielem infrastruktury oświetleniowej, nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację tej infrastruktury energetycznej. Ustawa Prawo energetyczne nie ogranicza bowiem wykonywania prawa własności właścicieli urządzeń energetycznych.”

Zgodnie z stanowiskiem wyrażonym w uchwale KIO z dn. 5 lutego 2010r. (sygn. KIO/KD 9/10) przyczyny techniczne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych należy rozumieć również jako dotyczące techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś, tak jak ma to miejsce w przypadku przedmiotowego zamówienia. Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia wynika ze stosownych regulacji ustawy Prawo energetyczne, prawa właściciela do wykonywania swoich praw wynikającego z art. 140 ustawy Kodeks cywilny i złożonego w tym zakresie oświadczenia właściciela – wykonawcy o sposobie korzystania z przysługującego mu prawa własności infrastruktury oświetleniowej, której dotyczy przedmiotowe zamówienie.

Dalszy ciąg uzasadnienia w pkt VI.3) niniejszego ogłoszenia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Umowa 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 971 448.21 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 029 454.85 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Umowa 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 309 840.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 283 401.82 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Umowa 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 693 609.64 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 549 105.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Umowa 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 250680024, NIP: 6181607268
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71A
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 621 985.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 525 190.41 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. uzasadnienia, o którym mowa w pkt IV.1.1) niniejszego ogłoszenia:

Powyższe stanowisko zachowuje aktualność również na gruncie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, gdyż brzmienie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) jest tożsame z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w sytuacji nałożonego na Miasto Kalisz ustawowego obowiązku pokrywania kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg publicznych oraz kosztów utrzymania, konserwacji i obsługi punktów świetlnych położonych na terenie miasta Kalisza (nawet nie będących jego własnością) zamówienie może zostać udzielone tylko podmiotowi Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, iż podmiot ten jest jedynym właścicielem i zarządcą infrastruktury oświetleniowej w Kaliszu i korzysta jako właściciel z przysługujących mu praw w tym zakresie, mamy do czynienia z monopolem jednego wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia, gdyż w danym miejscu oraz czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca mogący wykonać zamówienie, przy czym jednocześnie nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, a wynika z charakteru przedmiotu zamówienia i obowiązujących przepisów prawa. Tym samym zaistniały podstawy do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na konstrukcję formularza służącego do wprowadzania niniejszego ogłoszenia Zamawiający zmuszony był wybrać w pkt IV.1.1) niniejszego ogłoszenia tylko jedną z opcji, jednak w rzeczywistości jako uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE właściwym byłoby również zaznaczenie, iż roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu: brak konkurencji ze względów technicznych - tak jak wskazano to w treści uzasadnienia z pkt IV.1.1) niniejszego ogłoszenia i powyżej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Zgodnie z ustawą Pzp środki ochrony prawnej określone w jej Dziale IX przysługują:

a) wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

b) wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a jeżeli informacja została przekazana w inny sposób w terminie 15 dni.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielania zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023