Diensten - 503484-2019

25/10/2019    S207

België-Brussel: Ontwikkeling van een methodologie om de impact van de liberalisering van de handel op de biodiversiteit (ecosystemen en ecosysteemdiensten) te beoordelen

2019/S 207-503484

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van een methodologie om de impact van de liberalisering van de handel op de biodiversiteit (ecosystemen en ecosysteemdiensten) te beoordelen

Referentienummer: ENV.D.2/SER/2018/0030
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze dienstenovereenkomst is het uitbreiden en verdiepen van de werkzaamheden die in het kader van het oriëntatieonderzoek van 2017 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d6bb33aa-2bf3-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68999387) zijn gestart, met het oog op de ontwikkeling van een geïntegreerde, alomvattende en gebruiksklare methodologie om de impact van de liberalisering van de handel (potentieel en werkelijk; en de daarmee samenhangende veranderingen in handelsstromen) op de biodiversiteit te beoordelen.

Een dergelijke methodologie moet een flexibele en contextspecifieke tenuitvoerlegging mogelijk maken; afhankelijk van bijvoorbeeld de betrokken staten, hun biodiversiteit en ecosystemen, de kenmerken van de in aanmerking genomen handelsmaatregel(en) en het gewenste analyseniveau (algemene beoordeling of gedetailleerde en diepgaande beoordeling).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 209 970.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra Muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Om de doelstellingen van de opdracht te bereiken, moet de contractant de onderstaande taken uitvoeren:

Taak 1: compilatie van relevante werkzaamheden (binnen en buiten de EU), met inbegrip van het bovengenoemde oriëntatieonderzoek, alsmede eventuele andere bestaande methoden en indicatoren om het effect (potentieel en effectief) van de liberalisering van de handel op de biodiversiteit en ecosystemen te beoordelen,

Taak 2: analyse van zowel sterke als zwakke punten en uitdagingen van de huidige kennis: op basis van de resultaten van taak 1 zal taak 2 een analyse omvatten van lacunes, zwakke punten en uitdagingen van de huidige kennis/bestaande methodologieën,

Taak 3: ontwikkeling van een robuuste en alomvattende methodologie om het effect van de liberalisering van de handel op de biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten te beoordelen: op basis van de resultaten van taak 2 zal taak 3 de ontwikkeling omvatten van een robuuste en alomvattende geïntegreerde methodologie om het effect van de liberalisering van de handel op de biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten te beoordelen.

Openbare oproep tot inschrijving — enkelvoudige dienstenovereenkomst van 15 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2018/S 056-123139 met de titel „Ontwikkeling van een methodologie en indicatoren om het potentiële effect van de handelsliberalisering op de biodiversiteit (ecosystemen en ecosysteemdiensten) te beoordelen tussen de EU en een handelspartner“ met een begroting van 230 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-446821
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2019/812941/SER/ENV.D.2
Benaming:

Ontwikkeling van een methodologie om de impact van de liberalisering van de handel op de biodiversiteit (ecosystemen en ecosysteemdiensten) te beoordelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institute for European Environmental Policy AISBL
Postadres: Rue Joseph II 36-38
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vrije Universiteit Amsterdam — Institute for Environmental Studies (IVM)
Postadres: De Boelelaan 1085
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1081 HV
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trinomics BV
Postadres: Westersingel 34
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3014 GS Rotterdam
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 209 970.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 15 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

14,82 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig punt 11.1), onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4) genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2019