Služby - 503578-2021

05/10/2021    S193

Slovensko-Bratislava: Digitálne mapovanie

2021/S 193-503578

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 171-446333)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková
E-mail: andrea.jaskova@bratislava.sk
Telefón: +421 259356194
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Referenčné číslo: MAGS OVO 59725/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71354100 Digitálne mapovanie
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie) a vymedzené areály vo vlastníctve, alebo správe obstarávateľa.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/09/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 171-446333

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: :

K bodu 1.

Časť č. 1 a Časť č. 2: Zoznam musí obsahovať zákazky na poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru

ako je predmet zákazky (mapovanie plôch zelene), ktorých súčet bude v hodnote:

pre časť. č.1: min. 20 000 eur s DPH

pre časť č. 2: min. 20 000 eur s DPH

Poskytnuté služby sa môžu do každej časti započítať iba raz, t. j. nie je možné započítať tú istú službu za účelom

preukázania splnenia podmienky účasti v obidvoch častiach zákazky.

Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje mapovanie plôch zelene v obci/mestskej časti s ich zameraním a vytvorením databázy v digitálnej forme.

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v

európskom vestníku.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že požadovaná referencia musí byť vystavená na osobu uchádzača, nie na geodeta, prostredníctvom ktorého preukazuje uchádzač splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

K bodu 2.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky bude disponovať:

a) minimálne jedným autorizovaným geodetom s autorizáciou autorizovaného geodeta so spôsobilosťou na vybrané

geodetické a kartografické činnosti podľa § 6, písmeno d) až j) zákona NR SR č. 215/ 1995 Z. z. v znení neskorších

predpisov alebo oprávnenie podľa celého § 6 vyššie uvedeného zákona zapísaného v Komore geodetov a kartografov na základe zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač v ponuke predloží potvrdenie, že daný odborník je v čase predloženia ponuky v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom. V prípade, že nie je v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom, môže ísť o tzv. inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO a je potrebné riadiť sa tam uvedeným postupom. Uchádzač berie na vedomie, že osoba určená na plnenie zmluvy sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy.

Uvedená podmienka účasti (mapovanie plôch zelene v obci/mestskej čast) sa vzťahuje rovnako pre obe časti predmetu zákazky, t.j. uchádzač sa môže preukázať jedným autorizovaným geodetom pre obe časti predmetu zákazky.

Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné

skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR - Uchádzač preukáže požadovaným osvedčením geodeta. Ak je osoba

zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť.

b) min. 1 skúsenosťou z výkonu funkcie geodeta. Uchádzač preukáže zoznam realizovaných zákaziek, ktorých súčet je min.20 000 EUR s DPH a z ktorých musí vyplývať splnenie danej podmienky účasti (mapovanie plôch zelene v obci/mestskej časti).

má byť:

:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: :

K bodu 1.

Časť č. 1 a Časť č. 2: Zoznam musí obsahovať zákazky na poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súčet bude v hodnote:

pre časť č. 1: min. 20 000 eur s DPH

pre časť č. 2: min. 20 000 eur s DPH

Poskytnuté služby sa môžu započítať spoločne, t. j. za účelom preukázania splnenia podmienky účasti je možné použiť tú istú službu v obidvoch častiach zákazky.

Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje mapovanie plôch zelene v obci/mestskej časti s ich zameraním a vytvorením databázy v digitálnej forme a aj polohopis iných prvkov, ktorých súčasťou boli plochy zelene, za podmienky vytvorenia databázy v digitálnej forme.

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že požadovaná referencia musí byť vystavená na osobu uchádzača, nie na geodeta, prostredníctvom ktorého preukazuje uchádzač splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

K bodu 2.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky bude disponovať:

- minimálne jedným autorizovaným geodetom s autorizáciou autorizovaného geodeta so spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6, písmeno d) až j) zákona NR SR č. 215/ 1995 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo oprávnenie podľa celého § 6 vyššie uvedeného zákona zapísaného v Komore geodetov a kartografov na základe zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, ktorý disponuje skúsenosťami z výkonu funkcie geodeta, ktorých predmetom boli služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v súhrnnej hodnote min. 20 000 EUR s DPH.

Uchádzač v ponuke predloží potvrdenie, že daný odborník je v čase predloženia ponuky v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom. V prípade, že nie je v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom, môže ísť o tzv. inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO a je potrebné riadiť sa tam uvedeným postupom. Uchádzač berie na vedomie, že osoba určená na plnenie zmluvy sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy.

Uvedená podmienka účasti sa vzťahuje rovnako pre obe časti predmetu zákazky, t.j. uchádzač sa môže preukázať jedným autorizovaným geodetom pre obe časti predmetu zákazky.

Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR - Uchádzač preukáže požadovaným osvedčením geodeta. Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť.

Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
Dátum: 05/10/2021
Miestny čas: 09:30
má byť:
Dátum: 21/10/2021
Miestny čas: 12:30
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk - Dátum a čas:
Namiesto:
Dátum: 05/10/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 21/10/2021
Miestny čas: 13:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: