Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 506556-2021

06/10/2021    S194

België-Melle: Computerapparatuur

2021/S 194-506556

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: MELLE
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Max Saelens
E-mail: aankoop.ict@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424441
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HARDEWARE DEALER 3

Referentienummer: Fluvius-FLU20IT003-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het dossier “Hardware Dealer 3” betrof een raamovereenkomst voor de aankopen van ICT-materiaal. Deze aanbesteding wordt onderverdeeld in 2 aparte percelen.

Perceel 1: Voor de kleine hardware zoals headsets, USB-sticks, kabels, modems, enz. is het de bedoeling met een E-Cataloog (incl. SAP – koppeling) te werken i.s.m. met één enkele dealer. Het opzet is om deze frequente aankopen zo vlot mogelijk te laten verlopen zonder verdere tussenkomst van het aankoopdepartement.

Perceel 2: Voor grote hardware zoals ruggedized PC’s, handscanners en grotere randapparatuur wordt gewerkt a.d.h.v. minicompetities. Binnen de raamovereenkomst beschikt de aanbesteder over drie dealers of resellers die kunnen deelnemen aan de minicompetitie. A.d.h.v. de minicompetitie kan de grote hardware aangekocht worden tegen de beste marktprijzen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 17 822 168.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

kleine hardware

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: Voor de kleine hardware zoals headsets, USB-sticks, kabels, modems, enz. is het de bedoeling met een E-Cataloog (incl. SAP – koppeling) te werken i.s.m. met één enkele dealer. Het opzet is om deze frequente aankopen zo vlot mogelijk te laten verlopen zonder verdere tussenkomst van het aankoopdepartement.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

grote hardware

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2: Voor grote hardware zoals ruggedized PC’s, handscanners en grotere randapparatuur wordt gewerkt a.d.h.v. minicompetities. Binnen de raamovereenkomst beschikt de aanbesteder over drie dealers of resellers die kunnen deelnemen aan de minicompetitie. A.d.h.v. de minicompetitie kan de grote hardware aangekocht worden tegen de beste marktprijzen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 042-105963
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bechtle Group BE Public nv
Postadres: Knooppunt 6
Plaats: Pelt
NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik
Postcode: 3910
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 649 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bechtle Group BE Public nv
Postadres: Knooppuntstraat 6
Plaats: Pelt
NUTS-code: BE225 Arr. Maaseik
Postcode: 3910
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centralpoint België nv
Postadres: Nieuwlandlaan 111
Plaats: Aarschot
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3200
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 822 168.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 822 168.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2021