De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 50743-2023

25/01/2023    S18

Bulgarije-Silistra: Dieselbrandstof

2023/S 018-050743

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OBEDINENO UChILIShtE "SVETI KLIMENT OHRIDSKI"
Nationaal identificatienummer: 000558681
Postadres: ul. Dobrich No..35
Plaats: gr. Silistra
NUTS-code: BG325 Силистра / Silistra
Postcode: 7500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: GALINA DAMYANOVA VALKOVA
E-mail: ou7572@mail.bg
Telefoon: +359 892413829
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ou-professor-ishirkovo.com/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/21702
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на гориво за отопление за нуждите на ОУ “Свети Климент Охридски”- с. Професор Иширково

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на 52 000  литра ±20%  гориво за отопление за нуждите на ОУ "Св.Климент Охридски" - с Професор Иширково, общ. Силистра при условията на борсови сделки. Срок на договора: 48 (четиридесет и осем месеца) .

Качество: Отговарящо на разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и нейните изменения и допълнения.

Година на производство:  годината на доставка или предходната.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 121 476.16 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG325 Силистра / Silistra
Voornaamste plaats van uitvoering:

ОУ "СВ.КЛИМЕНТ оХРИДСКИ" , с.Професор Иширково

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 52 000  литра ±20%  гориво за отопление за нуждите на ОУ "Св.Климент Охридски" - с Професор Иширково, общ. Силистра при условията на борсови сделки. Срок на договора: 48 (четиридесет и осем месеца) .

Качество: Отговарящо на разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и нейните изменения и допълнения.

Година на производство:  годината на доставка или предходната.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Стоките обект на обществената поръчка се търгуват на стоковата борса.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 76914
Benaming:

Доставка на гориво за отопление за нуждите на ОУ “Свети Климент Охридски”- с. Професор Иширково

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ПМ ОЙЛ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 206695361
Postadres: р-н Овча купел, ул. Боряна 48, вх.А, ет.1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Telefoon: +359 893698811
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 139 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 121 476.16 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023