Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 509266-2020

27/10/2020    S209

Luxembursko-Luxemburg: EUDOR – Služby dlhodobého uchovávania digitálneho materiálu

2020/S 209-509266

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 174-419367)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Poštová adresa: 2, rue Mercier
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2985
Štát: Luxembursko
E-mail: OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://op.europa.eu/en/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

EUDOR – Služby dlhodobého uchovávania digitálneho materiálu

Referenčné číslo: OP/LUX/2020/OP/0009
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať dva (2) hospodárske subjekty na poskytovanie služieb dlhodobého uchovávania digitálneho materiálu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/10/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 174-419367

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 26/10/2020
Miestny čas: 15:00
má byť:
Dátum: 30/10/2020
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 27/10/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 30/10/2020
Miestny čas: 15:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Z dôvodu dočasnej nedostupnosti služby na elektronické predkladanie ponúk (e-Submission) bola lehota na predloženie ponúk posunutá. Dátum otvárania obálok s ponukami bol náležite posunutý.