Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 509267-2020

27/10/2020    S209

Nemecko-Berlín: Poskytovanie služieb súvisiacich s uskutočňovaním odbornej prípravy a súvisiacich úloh ako súčasti vzdelávacieho programu Ambasádorská škola pre Európsky parlament

2020/S 209-509267

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament – Verbindungsbüro in Deutschland
Poštová adresa: Unter den Linden 78
Mesto/obec: Berlin
Kód NUTS: DE30 Berlin
PSČ: 10117
Štát: Nemecko
Kontaktná osoba: Europäisches Parlament - Verbindungsbüro in Deutschland
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Telefón: +49 3022801000
Fax: +49 3022801111
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.europarl.europa.eu/germany/de/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7285
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7285
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb súvisiacich s uskutočňovaním odbornej prípravy a súvisiacich úloh ako súčasti vzdelávacieho programu Ambasádorská škola pre Európsky parlament

II.1.2)Hlavný kód CPV
80200000 Stredné vzdelávanie (stredné školstvo)
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Prostredníctvom tejto výzvy na predkladanie ponúk má Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Nemecku za cieľ nájsť poskytovateľa služieb, ktorý ju podporí pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu „Ambasádorská škola pre Európsky parlament“. Týka sa to predovšetkým organizovania a realizácie regionálnych konferencií v 5 regiónoch Nemecka s účasťou 80 až 100 učiteľov a žiakov na každej z nich. Obstarávanie zároveň zahŕňa podporu škôl v procese certifikácie a dohľad certifikovaných škôl, napr. pri udržiavaní siete prostredníctvom blogu a ďalších podobných činností. Súčasťou spolupráce je aj vyúčtovanie cestovných výdavkov škôl zúčastňujúcich sa na regionálnych konferenciách. Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
II.2.4)Opis obstarávania:
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa obnovuje automaticky, zakaždým na ďalšie obdobia 1 roka, až do maximálneho trvania 4 roky od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy, pokiaľ ju 1 zo strán nevypovie doporučeným listom zaslaným aspoň 1 mesiac pred koncom pôvodného trvania alebo pred každým obnovením.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 154-376106
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/11/2020
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/11/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament – Verbindungsbüro in Deutschland

Unter den Linden 78

10117 Berlin

NEMECKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Od uchádzačov, ktorí sa chcú na otváraní obálok s ponukami zúčastniť, sa požaduje, aby informovali oddelenie zodpovedné za riadenie tohto obstarávania e-mailom na nasledujúcu adresu: tender-epberlin@ep.europa.eu aspoň 2 pracovné dni pred dátumom otvárania obálok s ponukami. Môže sa zúčastniť len 1 zástupca.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 ave du Président Robert Schuman, BP 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Presné informácie o lehotách na podávanie odvolaní: Pozri: http://curia.europa.eu

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/10/2020